Задължителен стаж след трети курс

Професионалнопрактическо обучение в ИУ - Варна

ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

Практическо обучение

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите в образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, редовно и дистанционно обучение в Икономически университет – Варна. То трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, като има за цел да задълбочи придобитите знания и да формира умения в областта, в която се обучава. Практическото обучение по учебен план включва следните етапи: избор на обучаваща организация, изготвяне на план за практическо обучение, фактическо провеждане на практическото обучение, оценка и защита на практическото обучение. Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Студентите, които работят или имат собствен бизнес, могат да проведат практическото си обучение в същата организация, при условие, че позицията и поставените задачи са обвързани и отговарят на изискванията на катедрата, в която се обучават. За целите на отчитането и оценяването на практическото обучение е нужно доказване на практически опит с продължителност 45 календарни дни (или 240 часа сумарно), положени по време на или след 3 курс. Практическото обучение завършва с оценка, която се поставя от академичен наставник.

Изисквания и оценяване

Практическото обучение се провежда в предприятие - работодател или обучаваща организация, която следва да отговаря на изисквания, разписани в индивидуално разработени правила на всяка катедра. Провеждането на практиката става в извънучебно време. Защита на практическото обучение се провежда през месец септември/октомври на записан четвърти курс по график. За всяка специалност има различни изисквания за изготвяне на писмен отчет. За всяка специалност е назначен ръководител - академичен наставник, отговарящ за задължителното практическото обучение на студентите от съответнта група. Ръководителят може да даде и разяснение по правилата на катедрата и отчета, който всеки един студент е длъжен да представи за защита на своята практика.

Намерете актуална информация за изискванията и академичения си наставник като изберете своята катедра:

Отчитане на задължителен стаж

Единствен начин за отчитане на практическото обучение на студентите е чрез платформата UEBN.

Платформата улеснява всички участници като им предоставя възможност за онлайн координиране на практическия процес.

За да отчете стаж СТУДЕНТ от 3 курс трябва да има регистрация в платформата UEBN.

Отчитането може да стане по няколко различни начина:

ТИП 1:
СТАЖ 45 ДНИ ОТЧЕТЕН ОНЛАЙН

Тип 1 онлайн
 • Продължителност 240 часа (45 дни) - коректно въвеждане на начална и крайна дата от стартирането на стажантската програма.
 • Регистрация Студент – въвежда имейл на работодател и имейл на академичен наставник, прикачване на курсова разработка.
 • Регистрация Работодател – потвърждение на стажанта, оценява онлайн в анкета.

ТИП 1:
СТАЖ 45 ДНИ ОТЧЕТЕН ОФЛАЙН

Тип 1 офлайн
 • Продължителност 240 часа (45 дни) - коректно въвеждане на начална и крайна дата от стартирането на стажантската програма.
 • Регистрация единствено от Студент - изтегляне на набор от документи, разпечатване, попълване от работодател с подпис и печат, прикачване на документите в стартираната програма от студента, прикачване на курсова разработка.

ТИП 2:
СТУДЕНТИ НА ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Тип 2
 • Няма задължителна продължителност.
 • Регистрация Студент – въвежда имейл на работодател и имейл на академичен наставник, прикачване на трудов договор, прикачване на курсова разработка
 • Регистрация Работодател – потвърждение на стажанта

ТИП 3:
СТУДЕНТИ РАЗВИВАЩИ СОБСТВЕН БИЗНЕС

Тип 3
 • Няма задължителна продължителност.
 • Регистрация Студент - въвежда имейл на работодател и имейл на академичен наставник, прикачване на документи, деклариращи истинността на организацията, прикачване на курсова разработка
 • Регистрация Работодател - потвърждение на стажант.

 

Професионалнопрактическото обучение на студентите (ППО) се организира и провежда на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания
за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления или специалности.

В ИУ-Варна е създадена Подсистема "Професионално практическо обучение на студентите", която уреждат механизмите, процедурите и реда за провеждане
на професионалнопрактическото обучение (ППО) на студентите от ИУ-Варна. Подсистемата е приета на заседание на АС на ИУ-Варна на 15.12.2016 г. (протокол № 15),
изменение и допълнение от 28.06.2017 г. (протокол 21) и отменя действащите до момента.