Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Дейност 1: Управление и публичност на проекта.

Поддейност 1.1 Управление и администриране на проекта.
Поддейност 1.2 Публичност и информиране за договора за БФП.
Поддейност 1.3 Създаване и поддържане на уебсайт на проекта.

Дейност 2: Проучване и подбор на представители на целевите групи.

Поддейност 2.1 Подготовка на методология за подбор на представители на целевите групи.
Поддейност 2.2 Подбор на представители на целевите групи.

Дейност 3: Проучване на добри практики за изграждане на партньорска мрежа университет - бизнес.

Поддейност 3.1 Мониторинг и анализ на добри практики за изграждане на партньорска мрежа университет - бизнес.
Поддейност 3.2 Работно посещение в Румъния за проучване на добри практики.
Поддейност 3.3 Дискусионна кръгла маса.

Дейност 4: Изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет - бизнес.

Поддейност 4.1 Разработване на инструментариум за изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет - бизнес. (наръчник за изграждане na UEBN, ръководство за работа с UEBN)
Поддейност 4.2 Разработване на уеб-базирана платформа.
Поддейност 4.3 Апробиране на разработената система за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес.

Дейност 5: Валоризация на устойчивата иновативна партньорска мрежа университет - бизнес.

Поддейност 5.1 Подбор на участниците за валоризация.
Поддейност 5.2 Провеждане на заключителен семинар и утвърждаване на план за устойчивост на мрежата.