Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Основна цел:

Основна цел на проекта е да допринесе за активното включване на младежи на пазара на труда и тяхната социална интеграция чрез изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес.

 

Специфични цели:

1. Да се създадат условия за ефективно и ефикасно управление и публичност на проекта

2. Да се създадат условия за професионална реализация и социално включване на 36 студента и 20 младежи на възраст до 29 години, завършили ИУ-Варна, които са безработни или работещи не в съответствие със своето образование и квалификация чрез предоставяне на достъп и обучение за работа с иновативната електронна платформа.

3. Да се проучат, анализират минимум 10 европейски практики в областта на социалното взаимодействие между университет, младежи и бизнес организации, с оглед повишаване на заетостта и реализиране потенциала на завършилите студенти и последващо адаптиране и внедряване в платформата в ИУ-Варна.

4. Да се разработи, апробира и изгради устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес, в качеството й на социална иновация в областта на търсене на нови механизми за социално включване на младежите, като се участват активно поне 18 академични преподаватели, 10 заети лица в браншови организации и 10 лица, заети в предприятия.

5. Да се популяризират предимствата на мрежата за поддържане на социален диалог университет – бизнес, както и по-интензивно социално включване и осигуряване на повече възможности за младите хора в образованието и пазара на труда.