Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Кариерните центрове подпомагат реализацията на студентите чрез информация за свободните позиции, работодателите и пазара на труда, с услуги по кариерно консултиране, с обучения за придобиване на различни умения, свързани с намиране и задържане на работа и др.

Създаването на Центровете за кариерно развитие в България е по инициатива на Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие и JobTiger, подпомогнати от Фондация на бизнеса за образованието.

Кариерен център в Икономически университет - Варна е от първите създадени центрове във висши училища още през октомври 2005 г. Функционирането му стартира през учебната 2005/2006 г.

Основните цели на Кариерен център към ИУ-Варна са предоставянето на ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране и развитие, съдействието за успешна професионална реализация на студентите и завършилите университета, както и създаване на система за комуникации с възпитаниците на висшето училище, която да работи за утвърждаване репутацията на ИУ-Варна.

Основната дейност на Кариерен център от една страна е партньорство с работодатели за подпомагане процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, а от друга страна центърът има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите в тяхното кариерно развитие.