Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Проект BG051PO001-7.0.07-0036
„Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013
Приоритетна ос: 7. "Транснационално и междурегионално сътрудничество"
Процедура: BG051PO001-7.0.07, "Без граници - Компонент 1 - Фаза 2"
Договор: BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньори: Варненска Търговско Индустриална Камара и Университет „Лучан Блага” - Сибиу, Румъния
Общ бюджет на проекта: 192 845,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 24 месеца (от 01.06.2013 до 01.06.2015)

Научи повече за проекта

 

Проект BG051PO001-3.3.07-0002
„Студентски практики“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013
Приоритетна ос: 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”,
Основна област на интервенция: 3.3 „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”
Процедура: BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики"
Договор: BG051PO001-3.3.07-0002-С0001
Бенефициент: Министерство на образованието и науката
 

Научи повече за проекта

 

Проект BG051PO001-3.3.06-0010

„Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Област на интервенция: 3.3 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
Процедура: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”
Договор: BG051PO001-3.3.06-0010-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 374 971,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 29 месеца (от 18.07.2013 до 31.12.2015)

Научи повече за проекта

 

Проект BG161PO003-1.2.04-0092
„Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна“

Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Приоритетна ос: 1. „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
Област на въздействие: 1.2 „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“
Процедура: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“
Договор: BG161PO003-1.2.04-0092-С0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна, Стопански факултет
Общ бюджет на проекта: 332 196,00 лв.
Продължителност: 18 месеца (от 11.10.2013 до 10.04.2015)

Научи повече за проекта

Проект BG051PO001-3.1.07-0058
„Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет - Варна“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Процедура: BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Договор: BG051PO001-3.1.07-0058-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньори: „Ардес информационни системи“ ЕООД, „ДАВИД Холдинг“ АД, Варненска Търговско-индустриална камара
Общ бюджет на проекта: 272 921,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 20 месеца (от 27.06.2013 до 27.02.2015)

Научи повече за проекта

 

Проект BG051PO001-3.1.09-0018
„Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ - Варна“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Област на интервенция: 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
Процедура: BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"
Договор: BG051PO001-3.1.09-0018-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 119 422,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 20 месеца (от 24.04.2013 до 24.12.2014)

Научи повече за проекта

 

Проект BG051PO001-4.3.04-0036
„Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение
Област на интервенция: 4.3 Развитие на системата за учене през целия живот
Процедура: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"
Договор: BG051PO001-4.3.04-0036-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 565 685,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 24 месеца (от 05.11.2012 до 05.11.2014)

Научи повече за проекта

 

Проект BG161PO001-1.1.07-0004
„Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна“

Оперативна програма: "Регионално развитие" 2007-2013
Приоритетна ос: 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция: 1.1 Социална инфраструктура
Процедура: BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ”
Договор: BG161PO001-1.1.07-0004-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Общ бюджет на проекта: 3 494 243,00 лв. (5% съфинансиране от ИУ - Варна)
Продължителност: 24 месеца (от 02.06.2010 до 02.06.2012)

Научи повече за проекта

 

Проект BG051PO001-3.3.01-0051
„Българското кулинарно майсторство за устойчиво развитие на туризма“

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Приоритетна ос: 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Област на интервенция: 3.3 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
Процедура: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”
Договор: BG051PO001-3.3.01-0051-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньор: Регионална занаятчийска камара - Варна
Общ бюджет на проекта: 53 181,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 10 месеца (от 17.06.2008 до 01.05.2009)

Научи повече за проекта