Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

На 11 юли 2011 г. е създаден сектор "Управление на проекти" при Икономически университет - Варна с основна цел търсене на възможности за развитие и модернизация на образованието в Университета чрез изпълнението на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други финансиращи програми.

Експертите от сектор "Управление на проекти" подпомагат екипите през цялостния процес на разработване на проектните предложения. Всички проекти на ИУ - Варна имат за цел да повишат качеството и капацитета на образователните програми и научно - изследователските проекти, подобряването на университетската материална база както и подобряването на информационната и комуникационна среда.