Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

В този раздел се представя обща информация, свързана с основната цел на консултирането, задачите към постигането на които е насочен консултантския процес, съдържанието на консултантската услуга, подходи за консултиране (в т.ч. експертно, процесно и обучаващо консултиране) и др.
За повече подробности натиснете тук.

Процесът на консултиране представлява последователност от действия, организационни събития и мероприятия, които нашите консултанти провеждат за разрешаване на конкретен проблем, с цел постигане на позитивни изменения в дейността на Вашата организация. Основна цел на консултирането е подпомагане осъществяването на прогресивни изменения в клиентската организация. Основната негова задача е идентификация на проблемите при осъществяване на дейността на организацията (на различни равнища) и намиране на пътища за тяхното разрешаване.
Консултантската услуга може да бъде съвет, препоръка, анализ, оценка, прогноза и др., получена в процеса на взаимодействие между консултанта и клиента.
Консултантът е специалист в определена професионална област и дейността му се свързва със съдействие на клиента за достигане до желаните резултати.
Консултантът не реализира самата функция на управление, а предлага препоръки за нейното изпълнение.

Повече информация за етапите на консултантския проект и подходите за консултиране можете да получите от секцията "Полезно" след регистрация в платформата.

Ние ще Ви консултираме, а Вие ще изберете конкретен подход, в зависимост от Вашите потребности, целите на изследването, времето и ресурсите, с които организацията Ви разполага. 

 

За нас консултирането на бизнеса е професионална дейност, насочена към подпомагане на клиентската организация в проблемни ситуации. Като всяка друга професия, консултантската дейност е свързана с определени етични противоречия и проблеми. Ние осъзнваме отговорността, с която е свързана оказваната от нас консултантска помощ.
При взаимодействието с клиента ние се придържаме към следните етични норми и принципи:

Първо: Поставяне на първо място интересите на клиента

Второ: Предоставяне на предварителна информация на клиента за процеса на консултиране. 

Трето: Конфиденциалност на разглежданата в процеса на консултиране информация. При желание от Ваша страна се подписва Декларация за конфиденциалност.

Четвърто: Безпристрастност и обективност на консултантския процес.

Пето: Нашите експерти не се ангажират с дейности, които излизат извън обхвата на неговата компетентност

Повече подробности, за етичните принципи, към които се придържаме в процеса на консултиране можете да получите след регистрация в системата.

Включването на студенти в консултантските екипи става само с изрично съгласие от Ваша страна, а те биват изрично запознати и обучени в практическото значение и смисъла на посочените принципи. Конкретен проект може да бъде възложен за изпълнение на конкретен студент или екип от студенти и да бъде предмет на изследване в курсова или дипломна работа.