Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

С Постановление №285 от 21 октомври 2015 г. на Министерски съвет на Република България бе открит Научноизследователски институт в структурата на Икономически университет – Варна. На заседанието на Академичния съвет през месец декември 2015 г. бяха избрани ръководните органи на Института. Попълнен бе и съставът на Научния съвет на Института, който ще изпълнява ролята на колективен орган за управление.

Институтът обединява съществуващите научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура.