Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Снимка на студент Екатерина Тосева
I място в Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

 Сред по-важните възможности, които предлага системата на регистрираните работодатели и външни експерти са: 

• Да обявяват и търсят през UEBN подходящи кандидати за стаж и работа сред обучавани и завършили висше образование в университета лица.
• Да се консултират с кариерни консултанти за профил на подходящи за обявените позиции студенти.
• Да публикуват информация за предстоящи събития.
• Да търсят експерти от ИУ-Варна за сътрудничество, в т.ч. в областта на образователния процес и участие в лекции, семинарни занятия и други форми на обучение на наши студенти.
• Да ползват научния потенциал на университета (в т.ч. експертен преподавателски състав, студенти и докторанти) при разрешаване на възникнали практически проблеми, чрез възлагане на консултантски проекти.
• Да публикуват фирмена информация за предоставяне на преподаватели и/или студенти.
• Да публикуват проектни задания, насочени към студентите.
• Да информират за възможността за предоставяне на стипендии или награди.
При условие, че имате сключен договор за сътрудничество с ИУ-Варна (видим е в секцията "Полезно" след регистрация), кратка информация за Вашата организация като партньор се включва и в информационната част на системата, която има отворен достъп без регистрация. В ИУ-Варна към момента се обучават над 12 000 студенти в бакалавърска и в магистърска степен. Това позволява да търсите за работа или стаж кандидати филтрирани според Вашите предпочитания и интересите на студентите, например: специалност; езици; предпочитана локация за работа и др. В допълнение на посоченото системата предоставя възможност за разпространение на информация сред широка база от завършили обучението си студенти (алумни), организации партньори, преподаватели, служители и др.

Посочените ползи ни позволяват с убеденост да считаме, че Иновативната платформа за сътрудничество на ИУ-Варна с бизнеса ще способства за професионалната реализация на завършилите висше образование в ИУ-Варна лица, ще съдейства за избора от Ваша страна на подходящите кандидати за работа и/или стаж, за информирането от Ваша страна за събития с отворен характер, организирани от университета, както и достъп до квалифицирани вътрешни експерти, с които да партнирате в областта на консултирането.
Считаме, че платформата ще допринесе чрез съвместни усилия да помогнем за професионалната реализация на завършващите ИУ-Варна млади специалисти, за развитието на бизнеса и икономиката в регионален и национален план.