Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Секция 1: „Покани за проектни предложения“
В тази секция на подсистемата „Консултиране“ организациите и/или експертите партньори на ИУ - Варна формулират очакванията си от потенциалните консултанти във вид на „Покана за проектно предложение“. Въз основа на посочената покана, нашите консултанти изготвят проектно предложение (предложения) към партньора. Проектните предложения могат да бъдат от отворен и от затворен тип. Отворените проектни задания включват пълната документация, необходима на консултантите (консултантските екипи). Регистрираните консултанти (консултантски екипи) подготвят проектно предложение и го изпращат на организацията-възложител в определения срок. Проектните предложения от затворен тип включват единствено покана за участие, която съдържа тема, обща информация за заданието, изисквания към участниците и краен срок за записване. До определения срок експертите от ИУ - Варна записват своите екипи, след което възложителят преценява на кои от тях да изпрати документацията по проектното задание.

Секция 2: „Текущи проекти“
Тази секция на подсистемата „Консултиране“ цели да предостави информация за актуалните проекти, по които в момента участват експерти от Икономически университет – Варна.

Секция 3: „Реализирани проекти“
Тази секция на подсистемата „Консултиране“ цели да предостави информация за реализираните (приключили) проекти с участието на експерти от ИУ - Варна.

Включването на студенти в консултантските екипи става само с изрично съгласие от Ваша страна, а те биват изрично запознати и обучени в практическото значение и смисъла на посочените принципи. Проект може да бъде възложен за изпълнение на конкретен студент или екип от студенти и да бъде предмет на изследване в курсова или дипломна работа. Повече подробности за проектите с участието на студенти са представени в секцията "Образователен процес" и са достъпни след регистрация.