Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Снимка на студент Йолина Минева
Конкурс за фотоизложба: "Моят студентски живот в ИУ - Варна" 2015

Регистрането Ви като кандидат-студенти в платформата позволява да сте своевременно информирани за образователния процес и културните събития в университета, да виждате подробна информация за стажантски програми и търсене на кадри от страна на бизнеса (без да можете да кандидатствате по обявените свободни работни места). Електронната платформа за сътрудничество създава условия задължителните за обучението на студентите стажове да се регистрират и отчитат пред представителите от университета по електронен път. Като регистирани потребители Вие ще можете да се информирате относно направленията, в които студентите от съответна специалност и направления на обучение като цяло намират своята професионална реализация.

В секция "Полезно" регистрирани потребители ще виждат обобщена статистика за професионалната реализация на нашите студенти и за развитието на отделните професионални направления на пазара на труда. 

Регистрацията в платформата ще Ви помогне да се информирате за проекти, насочени към ученици и такива, в които са ангажирани експерти и студенти от университa. 

ИУ-Варна организира редица събития с отворен характер (срещи и дискусии с експерти от бизнеса, завършили студенти, представители на изкуството, спортни мероприятия, театрални постановки, кино прожекции, концерти и др.), на които се радваме на присъствие от страна на ученици и преподаватели от средните училища. За тези събития можете да се информирате от Академичния календар на университета. По Ваше желние, след регистрация в настоящата платформа можете да получавате и индивидуални съобщения за по-важни организирани събития. 

По-важни мероприятия, традиционно организирани от ИУ-Варна и проекти, насочени към подпомагане на кандидат-студенти в кариерното им развитие, са следните:

                                                      

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ИУ-ВАРНА

Предоставя се информация и се отговаря на въпроси на кандидат – студенти за възможности, които университетът предлага в областта на обучението и кариерното развитие на  своите студенти, чуждестранни университети партньори и възможности за мобилност на студенти по европейски програми, запознаване с материална база на университета и др.

 В допълнение на Деня на отворените врати, на територията на университета се организират и редица срещи с представители на конкретни средни училища (ученици и преподаватели), които са заявили желание и са уговорили посещение в университета. Подробности за организиране на индивидуални посещения от страна на средни училища се уточняват с представител на сектор "Учебна дейност"

ПРОЕКТ "ABLE MENTOR"

Проектът свързва ученици от горните гимназиални класове със студенти и доказани професионалисти в мрежа за споделяне на знания и опит. Заедно те решават конкретни казуси, с които повишават знанията и уменията на учениците.
Проектът е разработен и се администрира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), а за град Варна се координира от Икономически университет - Варна и по-конкретно от сектор "Алумни и кариери".

   

 ИНДИВИДУАЛНО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Всеки кандидат-студент може да се възползва от безплатна консултация, с цел избор на специалности за обучение, съобразно своите интереси. Консултирането се извършва само след заявено желание и индивидуален контакт с кариерен консултант. За тази цел можете да се свържете с представител на сектор "Алумни и кариери".

   

 

 

 ГРУПОВО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

На територията на ИУ-Варна се организират уъркшопове за ученици, които да разкрият техни силни страни и да насочат към правилен избор на кариерен път. Информацията се разпространява в календара за предстоящи събития.

 

КОНСУЛТИРАНЕ В "ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ"

Представители на Кариерен център, съвместно с представители на клубове по интереси, изследователски центове и катедри от университета организират консултиране на ученици в съответните средни училища, в които те се обучават.

Подобна форма на кариерно консултиране може да бъде, както от общ характер, за самооценка на възможностите за кариерно развитие и избор на най-подходящия кариерен път, така и насочена конкретно към възможностите, които предлага ИУ-Варна за своите студенти и завършили. 

                         

          Формата на груповото консултиране се избира от преподавателите и учениците от съответното средно училище и зависи изцяло от индивидуалните потребности на обучаваните лица. За да заявите желание за посещение на наши кариерни консултанти във Вашето училище можете да се свържете с представител на сектор "Алумни и кариери".

 

ИНТЕНЗИВНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ

Организират се от Център за чужди езици (ЦЧЕ) към Икономически университет – Варна и се отнасят за кандидат-студенти, които неуспешно са положили матура по език или не притежават сертификат за ниво на владеене. Отнасят се за следните чужди езици и нива на владеене:

  • Немски, френски, английски, руски език – за покриване ниво В1
  • Английски език – за покриване ниво В2
   

На успешно завършилите се признава съответно ниво на владеене на чужд език - В1 при кандидатстване в ИУ - Варна за специалностите Туризъм, МИО и В2 за специалностите, преподавани на английски език.