Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Правилата, към които се придържа ИУ-Варна с цел поддържане на устойчивото функциониране на изградената партньорска мрежа за сътрудничество са следните:

 

 

 

Университетът обезпечава непрекъснатото професионално развитие на студентите, като едновременно с това създава условия за реализация на потенциала на привлечените в образователния процес преподаватели и други сътрудници.

 

   
Електронен център в ИУ - Варна
    

 

Икономически университет - Варна е открит към околната среда институция (бизнес, неправителствени организации, публична администрация, отделни лица), като по този начин обезпечава реализирането на научно-изследователската дейност и апробирането й върху конкретни проблеми от практиката. Откритостта на университета се изразява и в привличането на представители от бизнеса в образователния процес, както и стимулиране на експертния преподавателски състав при осъществяване на консултантска дейност.  По този начин са създадени условия  ИУ -Варна да получава значителен брой идеи и запитвания за изпълнение на социални и бизнес консултантски проекти. Участието на студенти в подобна форма на сътрудничество подпомага обучението им и по-лесното адаптиране на придобитите резултати в практиката, в т.ч. кариерното им развитие (наемането им на работа и/или стаж).

Икономически университет - Варна притежава и развива открита и достъпна социална инфраструктура, като достъпът до социалните обекти на висшето училище е отворен за местни общности и лица. По този начин университетът се позиционира по като социално отговорна институция, което оказва позитивно въздействие върху външния имидж и репутацията на образователната институция.   

 

Живописни творби от художника проф. Стоимен Стоилов в чест на 95-та годишнина на университета

 

 

Информационен център в ИУ - Варна
 

 

Университетът има добре организиран официален сайт, Иновативна мрежа за комуникация с външната среда и Информационен център, които способстват за ефективната му комуникация с обществеността, бизнес и неправителствените организации и администрацията. Под „ефективна комуникация“ в случая се разбира предоставянето на възможност на заинтересованите външни и вътрешни представители да се обръщат към университета с цел получаване на конкретни услуги. Основа за подобна ефективна комуникация е UEBN, чрез която да се събират запитвания за сътрудничество и се разпределят сред съответните отговорни лица. Вътрешни за университета структури като сектор "Алумни и кариери“, изследователски центрове и клубове по интереси също подпомагат развитието на връзките на университета и осигуряват индивидуален подход на комуникация със съответните лица и организации. 

Университетът развива предприемаческо и проектно мислене, както на вътрешните (студенти, преподаватели и администрация), така и на външните сътрудници. Това изисква постоянно търсене и намиране на нови форми за взаимодействие на преподаватели и студенти с бизнеса, нестопанските организации и публичната администрация. С цел постигане на устойчивост на подобни партньорства се инициират и организират вътрешни конкурси сред студентите и експертния състав на университета не само за разработване на научно-изследователски, предприемачески и социални проекти. Обезпечаването на подобни проекти се базира на множество дискусионни и преговорни срещи (кръгли маси, семинари, практически конференции и др.), на които се обсъждат актуални за страните проблеми и се извеждат възможни направления за осъществяване на съвместни проекти.