Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Обобщени резултати от проведена анкета сред студенти и експерти от бизнеса относно удовлетвореността им и ефективността на задължителното практическо обучение след 3 курс:

Обобщени резултати от проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс за специалност: