Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Определянето на професионалната квалификация за отделните образователно-квалификационни степени в ИУ – Варна се основава на анализи за потенциалните работни места и проучвания на регионално, национално и международно ниво относно развитието на пазара на труда.

Учебната документация се разработва с участието на докторанти, потребители на кадри, при необходимост и други заинтересовани страни. Изразените мнения, становища и препоръки на външните заинтересовани страни се документират: