Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Професионалнопрактическото обучение на студентите се организира и провежда съгласно действащите учебни планове и учебни програми чрез определени аудиторни и извън аудиторни форми,
които определят неговото времетраене и начини на контрол.

Извънаудиторни форми за професионалнопрактическо обучение са провежданите занятия в практиката, практическото обучение по учебен план, летните производствени стажове за Колежа по туризъм и студентските практики по различни програми (МОН, Еразъм и др.).

Професионалнопрактическото обучение съответства на изучаваната от студента специалност в изпълнение на задачи, възложени от експерт от обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение.

Организацията на професионалнопрактическото обучение осигурява единни условия (критерии, показатели, нормативи, форми, документация, контрол и др.) за неговото провеждане с цел повишаване на неговото качество и ефективност.

Стартирането на професионалнопрактическото обучение се извършва само от регистрирани в платформата работодатели!