Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

ВИДЕО инструкции

> Как да регистрирам и отчета стажа си? - работа с платформата UEBN <

 

 За професионалнопрактическо обучение на студентите може да се приеме:

(тип 1) Студенти на стаж 240 часа, разпределени в минимум 45 дни 

Практическото обучение по учебен план включва следните етапи: избор на обучаваща организация, изготвяне на план за практическо обучение, фактическо провеждане на практическото обучение, оценка и защита на практическото обучение. За да бъде отчетено практическото обучение чрез UEBN е необходимо регистрации да имат РАБОТОДАТЕЛ и СТУДЕНТ. Студентът трябва да създаде програма за практическо обучение "тип 1" и да добави работодателя си. След това, работодателя подтвърждава програмата като всписа нужната информация. След провеждане на стажа, участниците отново трябва да влязат в профила си и да дадат своята оценка. 

(тип 2) Студенти, работещи на основен трудов договор 

За да бъде отчетено практическо обучение, чрез основен трудов договор е необходимо работодателят да се регистрира в UEBN като РАБОТОДАТЕЛ. Студентът, от профила си, създава програма за практическо обучение като избира програма за стаж тип 2, посочвайки  имейла на работодателя. Попълва нужната информация. След това прикачва документ, деклариращ трудовите взаимоотношения с работодателя. 

(тип 3) Студенти, развиващи собствен бизнес 

За студентите създали и успешно развиващи собствен бизнес, които искат да го отчетат като "стаж", е необходимо да имат регистрация като СТУДЕНТ и регистрация като РАБОТОДАТЕЛ. От профила на студент избират програма "тип 3" и посочват профила си като раотодател - чрез име и имейл. От профила на студент попълват необходима информация и прикачват документи, деклариращи истинността на организацията. 

 Инструкции за създаване на програма за стаж в UEBN

Само от профила на "студент" може да бъде създадена програма за стаж.
Отвори презентациите за повече информация
 

 
 
 

 
Студенти на стаж 240 часа, 
разпределени в
минимум 45 дни


Студенти,
работещи на 
трудов договор или развиващи собствен
бизнес

Работодатели
 

Намери своя академичен наставник (ръководител на ППО)

За всяка специалност е назначен ръководител, отговарящ за задължителното практическото обучение на студентите от съответнта група. Ръководителят може да даде и разяснение по правилата на катедрата и отчета, който всеки един студент е длъжен да представи за защита на своята практика. 

 

Изисквания за изготвяне на отчет (курсова работа). Намерете информация с изискванията като изберете своята катедра. 

 Професионалнопрактическото обучение на студентите (ППО) се организира и провежда на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления или специалности.

В ИУ-Варна е създадена Подсистема "Професионално практическо обучение на студентите", която уреждат механизмите, процедурите и реда за провеждане на професионалнопрактическото обучение (ППО) на студентите от ИУ-Варна. Подсистемата е приета на заседание на АС на ИУ-Варна на 15.12.2016 г. (протокол № 15), изменение и допълнение от 28.06.2017 г. (протокол 21) и отменя действащите до момента.