Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

 

 

*Настоящата инструкция се отнася за организиране и провеждане на задължителния стаж на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления и специалности. Касае студентите ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“, редовна, редовна-електронна, дистанционна и задочна форма на обучение в ИУ-Варна (в т.ч. Колеж по туризъм).


Професионалнопрактическото обучение
на студентите се организира и провежда съгласно действащите учебни планове и учебни програми чрез определени аудиторни и извън аудиторни форми, които определят неговото времетраене и начини на контрол.

Извънаудиторни форми за професионалнопрактическо обучение са провежданите занятия в практиката, практическото обучение по учебен план, летните производствени стажове за Колежа по туризъм и студентските практики по различни програми (МОН, Еразъм и др.).

Професионалнопрактическото обучение съответства на изучаваната от студента специалност в изпълнение на задачи, възложени от експерт от обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение.

Организацията на професионалнопрактическото обучение осигурява единни условия (критерии, показатели, нормативи, форми, документация, контрол и др.) за неговото провеждане с цел повишаване на неговото качество и ефективност.

Стартирането на професионалнопрактическото обучение се извършва само от регистрирани в платформата работодатели!

Важна информация относно провеждането на професионалнопрактическото обучение посредством платформата UEBN:

  1. Основни участници в професионалнопрактическото обучение.
  2. Инструкции за основните участници в провеждането на професионалнопрактическото обучение:

Видео с основните стъпки за страртиране на програма за практическо обучение.

Списък на ръководителите на практическото обучение за уч. 2017/2018 г. по катедри.

Указания за провеждане на професионалнопрактическото обучение: