Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

ПРОФЕСИОНАЛНОПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ППО) НА СТУДЕНТИТЕ се организира и провежда на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления или специалности.

В ИУ-Варна е създадена Подсистема "Професионално практическо обучение на студентите", която уреждат механизмите, процедурите и реда за провеждане на професионалнопрактическото обучение (ППО) на студентите от ИУ-Варна. Подсистемата е приета на заседание на АС на ИУ-Варна на 15.12.2016 г. (протокол № 15), изменение и допълнение от 28.06.2017 г. (протокол 21) и отменя действащите до момента.

 

Всяка катедра, отговаряща за обучението на студенти от дадена специалност, респ. Колежа по туризъм, в рамките на учебната документация, разработва пакет документи, осигуряващи качествената реализация на ППО на студентите:

 

За всяка специалност е назначен ръководител, отговарящ за задължителното практическото обучение на студентите от съответнта група. Ръководителите на практическото обучение отговарят за избора на работодател и длъжност, която след това ще бъде призната за ППО на студента. Ръководителят може да даде и разяснение по правилата на катедрата и отчета, който всеки един студент е длъжен да представи за защита на своята практика.

 

За професионалнопрактическо обучение на студентите може да се приеме:

 Студенти на стаж 45 дни

Практическото обучение по учебен план включва следните етапи: избор на обучаваща организация, изготвяне на план за практическо обучение, фактическо провеждане на практическото обучение, оценка и защита на практическото обучение. За да бъде отчетено практическото обучение чрез UEBN е необходимо регистрации да имат РАБОТОДАТЕЛ, ЕКСПЕРТ ОТ БИЗНЕСА (Ментор) и СТУДЕНТ. По-долу сме показали какво трябва да направи всеки един от участниците:


Студенти, работещи на основен трудов договор:

За да бъде отчетено практическо обучение, чрез основен трудов договор е необходимо работодателят да се регистрира в UEBN като РАБОТОДАТЕЛ и да създаде програма за практическо обучение като избере опцията "Студенти работещи на основен трудов договор", посочвайки единствено имената и имейла на студенти. Тук не е необходимо да бъде назначен ментор и единствено студентът след това има отговорността да попълни профилът си.

Студенти, развиващи собствен бизнес

За студентите създали и успешно развиващи собствен бизнес, които искат да го отчетат като "стаж", е необходимо да имат регистрация като СТУДЕНТ и регистрация като РАБОТОДАТЕЛ. От профила на работодател да изберат опцията "Студенти, развиващи собствен бизнес" и да посочат профила си като студент - чрез име и имейл. След това от профила си на студент да попълнят необходима информация.

 

 

Инструкции за работа с платформата UEBN, относно задължителното професионалнопрактическо обучение:

 

Ако работодателят не желае да се регистрира в платформата UEBN, обърнете се към нас на имейл:

  • uebn@ue-varna.bg.