Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Традиционно всяка учебна година в Икономически университет - Варна се провежда Преглед на студентската научна дейност (ПСНД). 

Отличените студенти (класираните на I-во място) от всяка секция получават възможност да изнесат докладите си на традиционната Студентска научна конференция. Представените на конференцията доклади се публикуват в сборник. Повече информация за организацията на конференцията, сроковете за участие и техническите изисквания към докладите се публикуват от Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" (НИДД).

 

 

Студентски съвет към Икономически университет организира ежегодна Национална икономическа конференция, в която участие вземат студенти от различни висши училища в страната

Студентската научна конференция 2017 се проведе на 10.05.2017 г.

Повече информация за конференцията е представена на сайта на Студентски съвет на ИУ - Варна

Студенти от Икономически университет - Варна вземат участие в студентски научни прояви, организирани от други научни институции в страната и в чужбина.

Информация за текущи покани може да бъде получена от Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура".

За докторанти и млади научни работници, в Икономически университет се организира ежегодна научна конференция с международно участие "Конференция на младите научни работници".