Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Възможности за мобилност:

  • ERASMUS+ - програма на Европейския съюз, целяща повишаване на качеството на образование и обмен на добри практики. Програмата е насочена към студенти, обучаващи се в трите образователни степени: бакалаври (след завършване на първи курс), магистри, докторанти, независимо от формата на обучение (редовна, задочна или дистанционна). Повече от 4 милиона студенти от целия свят са участвали в програмата от нейното създаване. Програмата предлага два типа мобилност за студенти – с цел обучение и с цел практика. ИУ – Варна има близо 150 университета партньори.;
  • CEEPUS - програмата цели да насърчава мобилността на студенти и преподаватели сред академичната общност на Централна и Източна Европа. Настоящи страни-партньори по програмата са: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Прищина/Косово.