Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Основната цел на изграждането и поддържането на устойчива платформа за сътрудничество на ИУ-Варна и бизнеса е установяването на продуктивен диалог с външната среда, насочен към задоволяване на неговите потребности и същевременно подпомагане на успешната реализация на завършващите висше образование.

   

Предложената социална иновация в областта на устойчиви механизми за взаимодействие университет - бизнес за активно включване на младежите на пазара следва да даде резултати в няколко насоки:

Намаляване на безработицата на лица, завършили ИУ- Варна, които поради липсата на професионален опит се оказват в неравностойно положение на пазара на труда.

• Създаване на иновативен канал за комуникация с бизнеса и социална интеграция на младежите към местни бизнес структури.

Подобряване на организацията на практическото обучение на студентите на базата на широка мрежа от договори за партньорство с бизнеса.

Повишаване на качеството на обучението в ИУ-Варна в съответствие със стандартите на европейското висше образование и потребностите на икономиката и обществото от квалифицирани кадри.

По-лесна адаптация на завършилите студенти, бъдещи работници и служители в практиката.