Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Христо Милев

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Магистър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Регионален директор

Организация, в която лицето се реализира професионално: Комисия за защита на потребителите

Уебсайт на организацията: https://www.kzp.bg/

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“:
  Преобладаващата част от професионалният ми опит е натрупан в Национална Агенция по Приходите. През годините съм заемал различни длъжности в отделите „Местни данъци и такси“, „Акцизи“, „Еднолични търговци“, „Данък Добавена Стойност“, „Оперативен контрол“ и „Проверки“. От началото на тази година (2017 г.) работя в Комисия за защита на потребителите, в която заемам длъжността регионален директор за областите Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен.
  Отговорностите ми в НАП бяха свързани с извършването на проверки на физически и юридически лица по спазване на данъчното и осигурително законодателство, както и анализ на поведението им с оглед преценка за коректно съставените от тях отчетни регистри – годишни декларации, годишни финансови отчети и подадени декларации по съответните данъчни закони. Като началник на отдел „Оперативен контрол“ изпълнявах управленски функции, свързани с организиране, ръководство и контрол върху изпълнението на процеса на оперативните проверки в ТД на НАП.
  В КЗП задачите и отговорностите ми са свързани с изпълнението на процедури с цел повишаване на ефективността на извършваните дейности. Може би това е най-голямото предизвикателство пред мен за момента. От една страна да приложа опита, който имам, а от друга страна да разширя възможностите за по-нататъшно кариерно развитие.


  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалната реализация?
  Образование и опит. Образованието е вратата към кариерата, а опитът е стълбата към професионалното развитие. Колкото повече опит набира човек на работното място, толкова повече стъпала може да изкачи нагоре. Успехът на всяка кариера зависи от това, каква личност сте, от вашата енергия, активността и желанието ви за успех. Рецептата за успешно развитие включва също „съставки“ като професионална компетентност, работа в екип, комуникативност, ориентация към високи резултати и придобиване на умения за управление.


  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Ако днес бях завършващ студент, бих повторил повечето от случилото ми се в университета, тъй като научено на теория, реално приложих в практиката. В същото време като повечето студенти работех докато следвах и съветвам настоящите студентите да се опитат да съчетават обучение и работа. Най - ценното за тях е да са системни, да посещават редовно лекции и упражнения. В този смисъл ако днес бях студент, бих положил повече усилия за още по-добра подготовка, особено в периодите на изпитна сесия.


  4. Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  Успоредно с процеса на обучение студентът се нуждае от практика, отлично познаване на нормативната база, самодисциплина и умението да се адаптира към заобикалящата го среда. Процесът на обучение реално дава възможност да се развиват тези умения и компетенции и затова полагането на допълнителни усилия в тази посока са от изключителна важност в периода на студентство като средство за достигане на успешна бъдеща кариерна реализация.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.