Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Илиян Димитров

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Магистър, Счетоводство и контрол

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Помощник-одитор, консултант ERP система

Организация, в която лицето се реализира професионално: в одиторско дружество

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“
  Работата на помощник– одитора се състои основно от действия, подпомагащи извършването на поетия от отговорния одитор ангажимент. В отделните одиторски дружества има различни изисквания относно правилата по време на извършването на одитните ангажименти. Задачите, които се възлагат на помощник- одиторите са от различно естество и предимно са продиктувани от личните им знания и опит. Има обаче един друг аспект, който е с по-висока стойност. От изключително важно значение в одиторската практика, а и като цяло в счетоводната, са отговорността и съвестността като човешки качества. Всеки работодател и колега би проявил търпение, докато един млад професионалист навлиза в професията, но никой в практиката не толерира безотговорното отношение към работните ангажименти.
  Умения, които са в помощ, но липсват у практикуващите в първите години от одиторската практика са вниманието към детайлите; задълбочаването в процесите по изясняване на същността на стопанските операции; усет да се търсят слабостите в отчетността и вътрешния контрол, рутината, която позволява бързата ориентация в обстановката. С времето и на база минал опит тези умения се придобиват.
  Що се касае до предизвикателствата– те са ежедневни и това прави одиторската професия много динамична, в някои момент и напрегната. Най-често предизвикателствата са свързани с възникване на специфичен казус, който обикновено трябва да се реши бързо. В такива случаи е необходимо да се положат доста усилия, да се прочетат необходимите нормативни текстове, да се прегледат статии, написани от водещи професионалисти, както и да се провери дали има съдебна и данъчна практика по конкретния казус. Не рядко особените казуси възникват тогава, когато има да се върши друга спешна работа и крайните срокове наближават. Но в крайна сметка, без нови предизвикателства и без те да каляват характера, е невъзможно човек да израсне и да се развива в професионално отношение.


  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалната реализация?
  Всеки човек е индивидуален и неповторим, затова качествата и недостатъците в личностно и професионално отношение при всички са различни. Оттук произтича и разликата в лекотата и необходимото време за постигането на желаната кариера. Точна и конкретна рецепта за успех, която да може да се приложи при всякакви условия, едва ли може да се изведе. По-важното е да се извличат поуките от свършеното до момента, независимо дали става въпрос за работа или образование. Няма безгрешни хора, но следва да се стараем да не повтаряме направените грешки, както своите, така и на другите. Неизбежно успешната кариера е съпътствана и с лишения и ограничения в личен план, особено в първите години от практиката. Важно е в крайна сметка лишенията да не са били напразни и да се натрупа необходимия опит (при това- качествен опит), за да се заздрави връзката с изученото в университета.


  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Отново бих се вслушвал в съветите, които ми дават по-опитните колеги - те са минали вече по този път. Редно е младите професионалисти да не бъдат прекалено самоуверени, а да чуят напътствията, които им се дават, защото тези напътствия могат да спестят време и да предотвратят допускането на определени грешки.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.