Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Дончо Иванов

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Business Consultant

Организация, в която лицето се реализира професионално: Swiss Aviation Software

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“
  Към този момент работя като Business Consultant в софтуерната компания Swiss Aviation Software, която е специализирана в разработката на софтуерни решения за авиационната индустрия, в частност - за поддръжка, ремонт и щателен преглед (англ. MRO – Maintenance, Repair and Overhaul) на въздухоплавателни средства. Компанията е пазарен лидер в този бранш и е филиал на Swiss Airlines, която е част от групата от компании Lufthansa. Системата, която разработваме се състои от различни модули – напр. Инженерен, Снабдяване, Логистика, Склад, Ремонт, Поддръжка и т.н., в това число и Финансовo-Счетоводен модул, който отразява финансовия ефект и автоматичното осчетоводяване на дейностите, извършени в останалите модули, напр. покупко-продажба, потребление, инвентаризация, амортизация, фактуриране и т.н.


  2. Какви са основни задачи и отговорности;
  Като Business Consultant моите основни задачи и отговорности са:
  - да представлявам подобаващо Swiss Aviation Software пред клиентите ни и да се придържам към стандартите и нормите, очертани от професионалната етика.
  - да оказвам нужната професионална помощ и подкрепа на нашите клиенти при имплементиране на системата и конфигурирането ѝ от финансово-счетоводна гледна точка, за да се гарантира надеждността и акуратността на счетоводната информация, произтичаща от съответните бизнес транзакции.
  - да споделям професионалния си опит с клиентите и да ги насочвам в планирането на нови бизнес процеси.
  - да допринасям с идеи за по-нататъшното усъвършенстване и развитие на системата.


  3. Какви са нужните умения и опит;
  - познаване на счетоводните принципи и стандарти.
  - познаване на авиационния бизнес и най-вече на процесите, свързани с ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства и тяхното финансово-счетоводно влияние и отражение.
  - високо ниво на общителност и способност да се комуникира свободно на всички нива в организацията; културна и социална адекватност; възприемчивост и отзивчивост.


  4. Пред какви предизвикателства се изправяте при упражняването й?
  В повечето случаи предизвикателствата са нови възможности. Пример за това е самата ми работа. Преди да започна, освен големия ми интерес към авиацията като цяло, в действителност нямах понятие от нея и прилежащите ѝ дейности. Така след като започнах да работя в Swiss AS трябваше да инвестирам висока доза време и усилия за да придобия, във възможно най-кратък срок, необходимите знания и умения, нужни ми да се справя на работното място, предоставяйки консултантски услуги и експертен опит на клиенти в нова за мен индустрия и със софтуер, който не познавам. Този парадокс определено се превърна в нова възможност за мен – възможност да натрупам опит в нова, изключително интересна за мен сфера на бизнеса. В същото време, откакто съм завършил ИУ-Варна, никога не съм работил в сферата на счетоводството. Но знанията, които бях натрупал през годините на обучение в Университета, и които се спотайваха необезпокоявано, някъде там в „задната част“ на мозъка, определено се възродиха в подходящия момент, и ми помогнаха да се справя в тази ситуация.
  Освен това непрестанните ми пътувания и работни семинари с клиенти от различни точки на Европа, Америка, Азия и Африка често ме изправят пред „неизвестното“, срещайки се с хора от различни култури и социални общества, чиито порядки и разбирания, работни процеси и подходи са коренно различни от тези, които ние считаме за „общоприети“ и „нормални“. Тук настъпва необходимостта човек да бъде вежлив, търпелив и внимателен, да има широк мироглед, който хвърля сянка отвъд собствените му схващания, да не подлага на съмнение различното и непонятното за него, да не се опитва „да разбира“, а вместо това - „да приема“ онова, което му е чуждо и непознато. В крайна сметка грешен отговор няма – гледната точка е различна. Затова пътуванията и социално-културният опит, който се натрупва чрез тях, са истинско богатство в днешния глобализиращ се свят – свят на отворени граници и все по-големи възможности, и в тази връзка, с удоволствие се възползвам от възможността, която ми предоставя работата. 

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.