Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Диян Ганчев

Водеща катедра: Счетоводна Отчетност

Заемана позиция: Старши помощник - одитор, данъчен консултант, счетоводител

Организация, в която лицето се реализира професионално: Анда Консултинг“ ООД

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Счетоводство и одит

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  1.Опишете в няколко изречения „Вашата професия“:
  Моята професия се изразява в подпомагане на регистриран одитор при извършване на ангажименти за изразяване на уверение с цел намаляване до приемливо ниво на информационния риск за потребителите на икономическа информация, за която се изразява независимо одиторско мнение. Сред основните задачи и отговорности са извършването на подходящи одиторски процедури за получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства, които да позволят установяването, оценката и отговор на рисковете от съществени отклонения в проверяваните финансови отчети така, че те да бъдат изготвени вярно и честно в съответствие с изискванията на приложимата обща рамка за финансово отчитане. За да се изпълни този целенасочен и логически подреден процес, са нужни познания и опит в областта на счетоводното и данъчното законодателство, приложимите счетоводни и професионални стандарти. Предизвикателствата пред професията са свързани главно с необходимостта от непрестанно поддържане на професионална компетентност.


  2.На база на Вашия житейски опит, кои според Вас са основните съставки в рецептата за успешното развитие от студентската скамейка до професионалното реализация?
  Според мен успешната реализация в счетоводната професия изисква, както определен набор от познания в тази област, така и постоянство, упоритост и желание за непрестанното им усъвършенстване и надграждане.


  3. Ако днес отново бяхте завършващ студент в областта на счетоводството, чиито първи стъпки в практиката предстоят, кои от тях бихте повторили, кои бихте избегнали и кои считате, че сте пропуснали по пътя на професионалното Ви развитие?
  Ако днес бях завършващ студент, бих искал да извървя същия път на професионално развитие.

  4.Какви допълнителни усилия, успоредно с влаганите задължително в процеса на обучение, трябва да полага един студент, относно развиване на своите знания, умения и компетенции, за да успее да достигне до успешна кариерна реализация?
  В процеса на своето образование всеки студент получава определен набор от готова информация, към която е необходимо от една страна да подходи с интерес и разбиране, а от друга, да има желание и да търси начини за практическото ѝ приложение.

  5.Какви усилия трябва да полага един специалист от Вашата област за своето професионално самоусъвършенстване и актуализиране на професионалните знания и умения (курсове, специализации, допълнително образование, сертифициране)?
  За всеки, който иска да бъде успешен специалист в областта на счетоводството, е задължително да се поддържат придобитите знания и умения на подходящо професионално ниво. Това може да се осъществи посредством своевременно проследяване на възникващите промени.


  6.Какво лично благосъстояние може да осигури Вашата професия (авторитет, сигурност на работното място, финансовa стабилност, свободно време и удовлетвореност от работата, социален престиж)?
  Моята професия ми доставя удовлетворение поради това, че съм учил, завършил и съм се реализирал в избраната от мен област.


  7.Как счетоводното образование помага във Вашата работа?
  Счетоводното образование дава необходимата основа от познания, върху която успешно може да се надграждат нови знания и умения, необходими за извършването на професионалните задължения и отговорности, на всеки избрал да се развива в тази област.


  8. Споделете Ваши мисли, препоръки и съвети към студентите.
  Препоръчвам на студентите, които искат да се реализират в областта на счетоводството, да изучават материята с желание и интерес, а не по задължение. Изпитите така или иначе ще бъдат взети. По-важно е навреме да бъдат разбрани ползите, с които тези знания биха допринесли при започване на работа и възможността за професионално развитие в областта на счетоводството.

   

  катедра "Счетоводна Отчетност", април 2017г.