Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Габриела Димова

Завършена ОКС, година на завършване, специалност:

Бакалавър, Икономика на строителството (2016)
Магистър, Строително предприемачество (2017)

Водеща катедра: Икономика и управление на строителството

Заемана позиция: Специалист „Вътрешен контрол“

Организация, в която лицето се реализира професионално: „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море

Уебсайт на организацията: http://www.irrigationsystems.bg/

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Услуги, предоставяни във водния сектор, хидромелиоративен сектор

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна след дипломиране:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ-Варна (конференции, семинари, форуми и др)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ-Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

1. Представете се, с какво се занимавате в момента. Разкажете за Вашия кариерен път.

Казвам се Габриела Димова, на 24 години, от град Русе. От близо една година работя в „Напоителни системи” ЕАД - клон Черно море, като Специалист „Вътрешен контрол“. Дейността ми е свързана с правилното интерпретиране на данни, представени под различна форма, извличане на логически заключения и оценка степента на логическа достоверност на различни твърдения.
„Напоителни системи” ЕАД - клон Черно море е част от клоновата структура на „Напоителни системи” ЕАД, представляващо търговско дружество със 100 % държавно участие и с принципал Министърът на земеделието и храните. Извършва дейности по стопанисване, експлоатация, ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд, хидромелиоративно строителство и други странични дейности. Основните приоритети са доставка на вода за питейно-битово водоснабдяване, за промишлени нужди, за напояване и рибопроизводство, за енергодобив, стопанисване на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, охрана на хидромелиоративния фонд, отдаване под наем на хидромелиоративни съоръжения (ХМС), сгради, земя и други.


2. Какво учихте в ИУ - Варна и как стигнахте до идеята да изберете тази специалност?

През 2012 г. завърших професионална гимназия с профил „Строителство и архитектура“, след което трябваше да се ориентирам с какво точно искам да се занимавам и развивам. Така направих своя избор да продължа обучението си в сферата на строителството, като исках да изучавам специалност, която да е насочена в по-различно направление, но да допълва техническите ми познания. Икономически университет – Варна ми предостави тази възможност чрез специалността, която записах – „Икономика на строителството“. През 2016 г. завърших бакалавърска степен, като малко след това ми бе предоставена възможността за професионална реализация в „Напоителни системи” ЕАД - клон Черно море. Стремежите ми бяха и продължават да бъдат свързани с моята бъдеща реализация, в т.ч. усъвършенстване на личностните ми качества, придобитите вече знания и умения, които да приложа в практиката и да подпомогнат развитието ми в професионален план. Поради тази причина продължих обучението си с магистратура в ИУ – Варна, специалност „Строително предприемачество“.


3. Трудна ли е реализацията на българските студенти по икономика според Вас? Доколко наученото в университета помага на пазара на труда?

Реализацията на българските студенти от една страна е трудна, защото конкуренцията е голяма, предвид големия брой млади хора, завършващи образованието си от различни висши учебни заведения. От друга страна реализацията зависи от самия човек и формирания му начин на виждане за кариерно развитие.
Наблюдава се тенденция от липса на добре обучени и квалифицирани кадри, като една от причините според мен е, че голяма част от обучаващите се не са избрали подходящата за тях специалност, както и това, че повече от заетите млади хора работят нещо, което не отговаря на тяхната професионална квалификация. Причина за това е липса на информация, както и мотивация за саморазвитие и себеусъвършенстване. С оглед на гореописаното, смея да твърдя, че Икономически университет – Варна предоставя възмжност за отлично обучение на младите, чрез хора, реализирали се в практиката, споделящи своя опит и наблюдения. Степента на усвоямост зависи от всеки един студент индивидуално, от личната мотивация и цели за професионално развитие в бъдеще.
Важно място заема и бизнеса, който трябва да намери оптимално съотношение (баланс) между типа работа, възнаграждението за нея и работната среда, които са в основата при мотивацията на младите хора за изпълнение на служебните задължения и стремеж към развитие. Основен проблем е изискването за трудов стаж от страна на бизнеса, който след като бъде изискван, следователно трябва и да бъде предоставен. Съдействието от страна на компаниите е важно за придобиване и прилагане на получените знания и умения на практика. Те трябва непрекъснато да инвестират в квалификацията на младите служители, да изградят адекватни модели за оценка на уменията, да предоставят възможности на обучаващи се млади специалисти за стажове. Излизайки от университета, на младите дипломанти следва да бъде предоставена възможност за развитие, за надграждане на наученото, като разбира се те трябва да преминат от „най-ниското стъпало“ към бъдещото си развитие и успех.

4. Какъв съвет бихте дали на студентите, на които предстои избор на стаж и работа?

Това, което бих дала на студентите като съвет е през годините на своето обученние, да се възползват от всяка една възможност за развитие, за усвояване на информация и усъвършенстване. Да се възползват от всяка възможност за участие в различни изяви, организирани от университета, да повишават квалификациите си и да трупат нови такива, да търсят възможности за запознаване с бизнес средите чрез предоставени стажове, организираните от Икономически университет – Варна конференции, семинари и посещения в практиката.

5. Гордея се, че съм възпитаник на ИУ - Варна, защото...?

Горда съм от това, че съм възпитаник на Икономически университет – Варна, защото придобих знания, които да усъвършенствам и развия в практиката. Активното партньорство на Университета с бизнеса чрез посещение в практиката, както и усилията за подпомагане на младите дипломанти за професионално ориентиране и кариерно развитие, издига и утвърждава Икономически университет – Варна като лидер сред останалите висши учебни заведения.

 

Катедра "Икономика и управление на строителството", юни 2017 г.