Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Андреана Димитрова Борисова

Специалност и курс на обучение:

Икономика на търговията (курс Четвърти)

Водеща катедра: Икономика и управление на търговията

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Избрах специалността „Икономика на търговията“ поради всеобхватността на нейните предмети, подготвящи студентите за почти всяка бизнес сфера. Да изградя образ и уменията на търговец се оказа и предизвикателна за мен цел, която преследвах с постоянство и в течение на този процес доразвих моите личностни качества и способности.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)? 
Завършила съм СОУ „ Димитър Благоев“ гр. Провадия с хуманитарен профил. Дори и насочеността му да не бе фиксирана върху точните науки, при встъпването ми в ИУ - Варна, тяхното познаване се яви от отлична полза, които в съчетание с новопридобитите знания доведоха до много по-обширен умствен кръгозор за мен самата.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Очакванията ми напълно съвпаднаха с предварителната ми нагласа. Включените в специалността ми дисциплини бяха изключително прецизно предадени, в течение на обучението ни. Съставът на учебния план и препратките към различни други сфери на икономиката, естествено, бяха обагатени чрез процеса на обвързване на теорията с реалната практика.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Като студент на ИУ-Варна, човек може да срещне разнообразие от хора, интереси и насочености, не само в конкретната за него специалност, но и в останалото разнообразие от такива. Средата на развитие, в този случай се оказва важен фактор за определянето на бъдещото реализиране на студентите, която е значително благотворна в нашия университет. Опитът, от страна на преподавателите, пряко заимстван от бизнес средата също обогатява личното израстване и представа за предстоящите възможности и перспективи.

5. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Текущото отличие, с което бях удостоена бе от участието ми в Студентска научна конференция 2017 г., за постигнато 1-во място в секция „ Търговия и глобален търговски бизнес“ с доклада „ Анализ на телекомуникационния пазар в България“.

6. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Практическият стаж по специалността, който се изисква след края на трети курс, се оказа предпоставка и за текущото ми развитие. Практиката ми бе проведена към „ Теленор България“ ЕАД, като продавач-консултант в пилотен за тях проект през 2016 г. провеждащ се на Летище Варна. Чрез него обогатих опита и най-вече практически приложих научените в университета знания и умения на търговец.

7. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Плановете ми, в края на последната ми година, се състоят в продължаване на обучението ми, чрез записването на ОКС „Магистър“ в Икономически университет – Варна, с което ще съумея да надградя вече наученото, а с това ще спомогна и професионалните си начинания в бъдеще.

8. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожеланието ми към Икономически университет – Варна е да продължи своето разрастване и подем на дейността си, да устоява с все така силна позиция притежаваните традиции и идеали, и да пребъде като символ на доброто образование.

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.