Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Росица Славчева Михайлова-Маринова

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс Четвърти)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Икономически университет – Варна е един от символите на нашия град. Избрах го, защото е университет с многогодишна история и доказано качество на образованието. Много от моите приятели и познати са завършили именно него и са получили знания на много високо ниво. Студентите, завършили специалността „Счетоводство и контрол“, намират широка реализация, стига да притежават нужните качества, знания, упоритост и етика.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна, с разширено изучаване на английски език и информатика.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
В провеждането на учебния процес участват висококвалифициран преподаватели, доктори по икономика и асистенти. Преподавателският състав напълно осигурява учебния процес с необходимата основна и допълнителна литература. Получаваните знания и умения по дисциплините, съответстват на потребностите на практиката и студентите придобиват базисни знания, които могат да надграждат в практическата си реализация.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Катедрата „Счетоводна отчетност“ често организира ценни мероприятия като среща с вече реализирали се личности. Това ни дава възможност да почерпим от техните знания и опит. Всяка година тези срещи стават все по-интересни, по-разчупени и по-полезни за нас. Ежегодно се разискват актуални въпроси свързани с динамиката в счетоводството, чрез конференции, на които участват студенти и ученици.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не, не съм членувала с студентски клубове и организации.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?

  • I курс – IV то място на олимпиада по математика, V-то място на олимпиада по информатика с награда грамота за участие и евростипендия
  • IV курс – Сертификат от участие в Младежка научна конференция „Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита“ и евростипендия.
  • I – IV курс отличен успех.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Проект „НПИ -153 Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал,
вземанията и кредитоспособността на предприятието“. Участието ми в проекта беше изключително полезно.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
В момента не работя. Имам 18г. стаж като Оперативен мениджър в сферата на „Ресторантьорството“. На следващ етап от моето образование предстои да запиша ОКС „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, за да притежавам по-пълна квалификационна степен.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Важно за мен е това, че семинарните занятия по дисциплината имат практико-приложна насоченост като чрез решаването на задачи, тестове и казуси студентите получават възможност за пряка адаптация към действащата практика при тяхната последваща реализация след дипломирането. Чрез специфичните казуси, които преподавателите ни разглеждат, се изграждат много важни качества, които имат професионална насоченост – мотивираност, организираност, работа в екип, самоконтрол, дисциплинираност. С подобна подготовка студентите добиват ценен опит и са максимално подготвени за реални ситуации от практиката. След завършване на специалността Счетоводство и контрол се откриват много възможности за реализация както в страната, така и в чужбина.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна
Да следва своите цели, а именно:

  • Да дава професионална и интелектуална подготовка на студентите, докторантите и специализантите.
  • Да създава значими научни резултати, които да се прилагат в обществената и стопанската практика.
  • Да разширява сътрудничеството и интеграцията с българската и международната образователна и научна общност.

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.