Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Галин Пламенов Недялков

Специалност и курс на обучение:

Международен туристически бизнес (курс Шести)

Водеща катедра: Икономика и организация на туризма

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

Форми на изява:

Най-висок успех:

Най-висок успех от специалност „Международен туристически бизнес“ за курс 6: семестър 11 – отличен 6.00, семестър 12 – отличен 6.00), както и

Най-висок среден успех за следването (отличен 5.70) от специалност „Международен туристически бизнес“, випуск 2015 г. / 2017 г.

Отлично представяне на олимпиада, състезание и др. подобни:
- Първо място при участие като ментор в проект „ABLE Mentor“ – Варна, сезон 5, през периода февруари 2017 г. – май 2017 г., организиран съвместно от Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Икономически университет – Варна;
- Второ място при решаването на реален бизнес казус предоставен от Сдружение „Beehive – Varna Co-Working Space“ на тема: „Възможности за създаване и утвърждаване на пре-акселератор за развитие на стартъпи в град Варна“, като част от форума „Business in Practice“ – 2017, организиран от AIESEC България, локална секция – град Варна, проведен в периода 12.05.2017 г. – 14.05.2017 г. в Икономически университет – Варна;
- Първо място в национален конкурс за студенти и ученици на тема: „Как да направим един исторически парк в България привлекателна туристическа дестинация?“, организиран на 16.05.2016 г., съвместно от Катедра „Маркетинг“ и Клуб „Маркетинг“, Икономически Университет – Варна;
- Други.

Отлично представяне на конференция, семинар или др. научен форум:
- Второ място в прегледа на студентската научна дейност, секция „Туризъм“, Икономически университет – Варна, 10.05.2017 г.
- Отличие за показани високи резултати в прегледа на студентската научна дейност, издадено на 11.05.2015 г. от Академичното ръководство на Икономически университет – Варна;
- Награда за отлично представяне в конкурса „Студентска научна сесия – 2015 г.“, организиран на 23.04.2015 г. от Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна;
- Първо място в конкурса „Студентска научна сесия – 2015 г.“ под надслов „Иновации, креативност и социално отговорност“, организиран на 23.04.2015 г. от Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна на тема: „Възможности за организиране и провеждане на спортно събитие за любители и аматьори в град Варна“;
- Други.

Участие в проект:
- По време на следването ми Колеж по туризъм – Варна съм участвал в научен проект на тема: „Изследване на възможностите за организиране и провеждане на специални събития в община Варна – спортни прояви за любители и аматьори“.
Ръководител на проекта: Доц. д-р Генка Рафаилова;
Членове: Гл. ас. д-р Снежина Кадиева, гл. ас. д-р Станислав Пляков, ст. пр. Димитър Димитров и студенти Христо Христов и Галин Недялков.

Друга форма на изява:
- Участие като маршал-координатор при организирането и провеждането на международните спортни събития „Маратон Варна – 2017 г.“ и „Маратон Варна – 2016 г.“;
- Награда за постигнати отлични резултати и първо място по дисциплината „Мениджмънт на туристическата дестинация“, Икономически университет – Варна;
- Участие в дебати на тема: „Проблемите на младите кадри в туризма и решение за тях“, организирани като част от събитието „Дни на Колеж по туризъм – Варна“, посветено на образованието и професиите в туризма, проведено в периода 18.04.2016 г. – 22.04.2016 г.;
- Награда за постигнат отличен успех (отличен 5.95) от курса на обучение в ОКС „Професионален бакалавър по туризъм“, специалност „Мениджмънт на туризма“, випуск 2015 г., Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна;
- Награда за постигнати отлични резултати по дисциплината „Управление на туризма”, Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна;
- Други.

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
По време на следването ми в Колеж по туризъм – Варна, имах възможността да се запозная с преподаватели, които ми предадоха много полезни знания, помогнаха ми да развия много различни и полезни умения и качества, които в последствие способстваха много за моята реализация. След като завърших Колежа, исках да продължа своето обучение и професионално развитие в България. Тук е момента да отбележа, че Колеж по туризъм – Варна и Икономически университет – Варна са на челни места в рейтинговата класация на висшите учебни заведения в страната по качество на обучението си по туризъм. Имайки предвид, че двете организации са първите висши учебни институции в страната, в които се преподава туризъм, изборът ми не беше особено труден. Избрах магистърската специалност „Международен туристически бизнес“, като продължение на бакалавърското ми обучение в специалност „Мениджмънт на туризма“, защото видях възможност да развия допълнително моите знания и умения в областта на туризма, както и да усвоя нови такива. Също така, исках да остана и да продължа да се развивам в България, защото вярвам силно, че човек може да успее и тук.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършил съм ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Варна, специалност „Мениджмънт в туризма“. Специалните дисциплини, които съм изучавал, са: география на туризма с културология, транспорт и туристически агенции, организация и функциониране на ресторанта, организация и функциониране на хотела, туристически мениджмънт и др. През петте години на обучение, интензивно изучавах английски и немски език.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам, отговарят напълно на предварителните ми очаквания. Изучаваните специални дисциплини и методите на преподаване са релевантни и изцяло съобразени с постоянно променящата среда в туристическия сектор.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионална област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Тук се запознах с много знаещи, можещи и желаещи да успеят млади и проактивни хора, с които имах възможността да обменя знания, опит, идеи и т.н. и със сигурност ще продължавам да поддържам връзка с тях и за в бъдеще. Между тези знаещи и можещи хора, имах възможността да срещна и много преподаватели, в чието лице мога да получа съвет, помощ и подкрепа за бъдещите ми начинания, били те свързани с личностно или професионално развитие. Важен момент, който следва да отбележа е, че по време на моето обучение се организираха и провеждаха форуми за кариерно развитие с гост-лектори от бизнеса, посещения в практиката и т.н. Всички тези събития ми дадоха възможност да създам контакти и добри взаимоотношения със специалисти от бранша, които контакти ще са ми от голяма полза за в бъдеще. По мое мнение, за да се развива един професионалист в туризма (а и не само), той трябва да има изградена широка мрежа от ценни контакти (с работодатели, организации и т.н.). Също така, модернизираната база на университета, библиотеката и читалнята, модерните компютърни зали и т.н. спомогнаха допълнително за моето обучение.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Членувам в Клуб „Туризъм“. Членството ми в подобен клуб ми дава възможността да общувам и да споделям идеи със студенти и преподаватели, като заедно работим върху въпросите на туризма. Една от дейностите с които клубът активно се занимава е издаването на онлайн вестник, наречен „Туризмини“, където в различните рубрики се помества информация, отразяваща дейностите на Катедра „Икономика и организация на туризма“ (събития, мероприятия, постижения и др.), както и интересна и полезна информация, свързана с туризма в България (интервюта, положителни и интересни факти и др.). Също така участвам активно в различни инициативи и събития, които се организират от Студентски съвет, Клуб „Млад предприемач“, Клуб „Маркетинг“ и т.н. На подобни прояви имам възможността да създам нови контакти и познанства, да чуя, видя и обменя нови идеи с други хора, да науча нещо ново и най-вече да прекарам част от свободното си време ползотворно.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ – Варна? Кои са по-важните от тях?
За мен е удоволствие да участвам в различни конкурси, конференции, семинари, обучения и т.н., тъй като считам, че подобни събития развиват най-различни качества у студентите (умения за работа в екип, „меки“ умения, презентационни умения и др.). Участието ми в подобни дейности допълнително обогатява наборът ми от знания и умения и ме кара да се чувствам зареден с положителна енергия. През 2015 г., по време на следването ми Колеж по туризъм – Варна, заедно с мой колега и приятел, Христо Христов, спечелихме първо място в прегледа на студентската научна сесия с темата: „Възможности за организиране и провеждане на спортно събитие за любители и аматьори в град Варна“, което в последствие бе отпечатано в сборник с научни доклади. През 2016 г. печеля първо място в Национален конкурс за студенти и ученици, организиран съвместно от Катедра „Маркетинг“ и Клуб „Маркетинг“ с темата: „Как да направим един исторически парк в България привлекателна туристическа дестинация?“, първо място и постигнат отличен резултат по дисциплината „Мениджмънт на туристическата дестинация“ и др. Бях отличен с приз „Студент на годината“ в ОКС „Магистър“ за 2016 г. на Икономически университет – Варна. През 2017 г. печеля няколко награди като: второ място в прегледа на студентската научна сесия, организирана от Катедра „Икономика и организация на туризма“, второ място при решаването на реален бизнес казус в рамките на форума „Business in Practice“, първо място като ментор в проекта „ABLE Mentor“ – Варна, сезон 5 и др. Както по време на следването ми в Колеж по туризъм – Варна, така и в Икономически университет – Варна съм награждаван многократно за постигнати високи резултати, за висок успех, за активно участие в извънаудиторни събития и т.н.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?

По време на следването ми в Колеж по туризъм – Варна, участвах в научен проект, ръководен от доц. д-р Генка Рафаилова, на тема: „Изследване на възможностите за организиране и провеждане на специални събития в община Варна – спортни прояви за любители и аматьори“.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работил съм на различни места и позиции, които са в сферата на изучаваното от мен професионално направление и специалност, а именно туризъм. По време на обучението ми в университета съм бил на стаж в различни организации. Една от тях е „Евро – Варна“ ЕООД, която е една от първите туристически агенции в града. Там бях на позиция стажант-резерватор и имах възможността да се обучавам в рамките на няколко месеца. Служителите, заедно с управителя на фирмата, постоянно ми обясняваха спецификите на работата и ме учиха на нови неща (работа със специализиран software, попълване на специализирани документи и др.). В следствие на това обучение, добих много нови практически знания и умения, които заедно с наученото по време на семинарни занятия ми помогнаха да се реализирам успешно в туризма.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ – Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Бих желал да се развивам в академична и образователна среда. Считам, че младите хора имат нужните качества, знания и умения, за да се реализират успешно в България. Дълбоко съм убеден, че в страната ни има място и най-вече възможности за една успешна професионална реализация за всеки един млад, проактивен и перспективен човек.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Пожеланията ми към Икономически университет – Варна са да продължава да съхранява своите академични традиции, да насърчава новаторското мислене у своите студенти, да ги подтиква да дерзаят, да се учат непрестанно, да се развиват и да си поставят високи цели, които в последствие да постигат.

Студентски съвет, 2017 г.