Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Виктория Станимирова Станчева

Специалност и курс на обучение:

Корпоративни финанси (курс 5)

Водеща катедра: Финанси

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Представете се, в каква специалност (специалности) се обучавате в ИУ - Варна?
Смятам, че една от най-отличителните ми характеристики е разнообразието от опит, който притежавам. Аз съм студент с разнородни интереси и отлични постижения. Определям себе си като амбициозна и отворена към нови предизвикателства. Притежавам страст към пътувания, опознаване на различни култури и общества, но и желание да приложа наученото в моята родна страна. Професионалните ми интереси са най-общо в сферата на приложната математика, моделирането на различни бизнес процеси и явления и образователните услуги, а личните са разнообразни – психология, колоездене, кучета и др. Завърших бакалавър – спец. „Финанси”, а в момента се обучавам в ОКС магистър – спец. „Корпоративни финанси” и „Комуникации и бизнес развитие”.

2. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Винаги съм се интересувала от психологията зад комуникацията с хора, работата в екип, мотивацията, решаването на конфликти и т.н.
Всички тези неща мога да прилагам в бизнеса. Освен това по-голямата част от приятелите ми от математическата гимназия се насочиха към кариера в областта на IT или архитектура, поради което реших, че специалисти с математически познания и аналитични умения, способни да ги прилагат в икономиката ще се търсят. Така избрах направление икономика. ИУ – Варна впечатлява с прекрасна материална база, локация и особен дух в нашия първи корпус до морската градина на гр. Варна. Подобна атмосфера не съм срещала в други университети в България. Избрах специалност „Финанси”, тъй като най-ясно виждах възможности за приложение на математически модели в финансите.

3. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Математическа гимназия – профил информатика с англ. и немски език.

4. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Във висока степен. Удовлетворена съм от получените знания и умения. Конкретни преподаватели и образователни методи, които се използват в ИУ – Варна, надминаха многократно очакванията ми.

5. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Най-вече с контакти с успешни хора от бизнеса и академичните среди, както и различни възможности. Икономически университет – Варна предлага високо качество на учебната дейност, но и разнообразни варианти за извънаудиторна заетост, изключително богат културен и спортен календар и възможности за участие в различни проекти, конференции, международни обмени и клубове по интереси.

6. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)?Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Председател и съучредител съм на клуб „Финанси” към ИУ - Варна, т.к. смятам, че за да бъде успешен днес всеки млад човек трябва да развива себе си в допълнение към полученото образование. Ползите са много – подобни клубове дават възможност за изява, за упражнение на т. нар. софт скилс, за контакти с представители на бизнеса и академичните среди.

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Да, участвам в научен проект на тема „Оптимизация на производствено-транспортното планиране на предприятието чрез относителни критерии”. Участвала съм и в работна група относно комуникацията на ИУ – Варна с външни аудитории.

8. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
• Стипендия Еврика – икономика – 2013-2014 г. и 2014-2015 г.;
• Годишна поименна награда от Община Варна – 2012-2013 г., 2013-2014 г. и 2014-2014 г.;
• Стипендия „Готови за успех” 2011-2012 г.;
• Студент на годината на ИУ – Варна за 2013 г.;
• Диплома за издигане престижа на ИУ – Варна 2013 г.;
• Златен и три сребърни медала от Национална студентска олимпиада по математика – секция В (икономически специалности);
• Няколко първи места от студентски научни сесии, олимпиади, бизнес симулатори и др. подобни състезания, както и трицифрен брой грамоти и сертификати за участие в конференции, обучения, летни колежи и т.н. за последните 5 години.

9. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
От 3 години съм хоноруван асистент в катедра „Приложна математика” – водя семинарни занятия по дисциплини „Математика” и „Политическа икономия на парите”. Изкарала съм и няколко стажа по време на обучението си - в Traveller ltd. - стажант отдел „Маткеринг”, в Fraport Twin Star Airport Management AD - стажант отдел “Управленско счетоводство”, в Taxback.com - стажант отдел “VAT Processing”. Особено впечатлена съм от стажът в отдел „Управленско счетоводство” във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД и задачите на един финансов контролер. Мисля, че контролинга и корпоративните финанси са области, където успешно бих могла да прилагам знанията и личните си качества. Имам опит със SAP, процесите на бюджетиране и изготвяне на различни анализи.
Участвала съм в 13 международни младежки обмени и семинари в различни страни по програмата Erasmus+ (преди – Youth in action) през последните 5 години.

10. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ-Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
За момента идеята ми относно моето бъдеще включва преподавателска и научна дейност, съвместена с участие в консултантски проекти и ежедневен досег до практиката. На мнение съм, че подобна комбинация би била изключително ползотворна за хората около мен и мен самата. Необходимо е бъде изградена здрава връзка между образованието, науката и бизнеса в България с цел постигане на синергичен ефект от функционирането им. Това несъмнено ще спомогне за подобряване качеството на получаваното образование и повишаване мотивацията на студенти и преподаватели.
По отношение на реализацията на студентите – вярвам, че възможности в България съществуват. Студентите обаче трябва да бъдат активната страна и да търсят и създават възможности, развивайки себе си.Успешната професионална реализация изисква време, постоянство, търпение и много сила.

11. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Гордея се, че съм студент в ИУ – Варна. Моят университет е територия на съвременни научни изследвания и иновации, образователна и научна институция, която не спира да утвърждава своя авторитет, желан и предпочитан партньор с ясни конкурентоспособни предимства.

12. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Икономически университет – Варна осъществява редица дейности с цел подобряване качеството на предлаганите услуги и ориентация към ползите за своите клиенти. Една от стъпките, които Икономически университет – Варна предприема, е изграждането на UEBN. Функционирането на платформата несъмнено ще подобри комуникацията на студентите с представители на бизнеса и академичните среди. Платформата създава предпоставки и за повишаването на мотивацията у студентите, предоставяйки информация за различни възможности за личностно израстване и кариерно развитие. UEBN предлага широк спектър от възможности за студентите. Считам, че подобна иновация притежава потенциала да промени облика на образователния процес в Икономически университет – Варна.

 

Студентски съвет, май 2015 г.