Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Любляна Манолова Атанасова

Специалност и курс на обучение:

Счетоводство и контрол (курс Четвърти)

Водеща катедра: Счетоводна отчетност

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Считам, че ИУ – Варна е една от най-добрите институции за висше икономическо образование в България. Именно заради това нямах колебание относно избора си къде да продължа обучението си. Интересът ми към счетоводството се породи още в гимназията, като единствената дисциплина, която ангажираше вниманието и интереса ми повече от всякоя друга. Обучението в специалност „Счетоводство и контрол” бе естествено продължение на вече породения у мен интерес към тази материя.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършила съм ВТГ „Г.С.Раковски” – гр. Варна със специалност „Митническа и данъчна администрация”.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Считам, че човек не трябва да се обременява с предварителни очаквания и предразсъдъци. Знанията и уменията, които получавам по време на обучението си, отговарят в голяма степен на тези, необходими, за да бъдеш достатъчно конкурентноспособен при „сблъсък” с практиката.

4. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
• Грамота за участие в олимпиадата по Микроикономика;
• Стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
• Стипендии по ПМС 90.
• Серификат за участие в Проект „НПИ -153 Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието“.

5. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
От втори курс към настоящия момент практикувам по специалността си на позиция „Счетоводител”.

6. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Считам, че в ИУ – Варна има добри преподаватели - специалисти от практиката, от които можеш да научиш много. По мое мнение, знанията и уменията, които всеки един от нас има шанс да усвои в хода на обучението си, ни позиционират на пазара на труда като конкурентноспособни млади хора. Тъй като паралелно с обучението си практикувам по специалността, след завършване на образованието си в ИУ – Варна планирам да продължа професионалното си развитие в сферата на счетоводството, одита и финансите.

 

Сектор „Управление на проекти“, юни 2017 г.