Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фатме Алиева Мехмедова

Специалност и курс на обучение:

Аграрен бизнес (курс Трети)

Водеща катедра: Аграрна икономика

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?

Избрах образованието си в Икономически университет – Варна, защото виждам възможности за бъдеща реализация, за това и сферата, в която исках да се реализирам и развия своите знания е Аграрен бизнес

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
ПГ по ВМЗ “Александър Стамболийски“ ; специалност – Ветеринарен лаборант

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам, отговарят напълно на очакванията ми. Удовлетворена съм от получените знания и често посещавана практика. Катедра Аграрна икономика в ИУ – Варна, надминаха многократно очакванията ми.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Най-вече с контакти с успешни хора от бизнеса. Постоянните семинари и открити лекции се разширява обхвата на интересите ни, както и за срещата ни с други успели студенти и бизнесмени.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации?
В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?

Към момента не членувам в студентски клуб или организация.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ-Варна? Кои са по-важните от тях?
Участвала съм в Прегледа на Студентската научна дейност
Европейски стипендии- за успех, по проект "Студентски стипендии"
Европейски стипендии- за специални постижения, по проект "Студентски стипендии"
Стипендии ПМС №90/2000
Сертификати за активно участие в семинари

7. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
Не съм участвала в изследователски проекти.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Предстои ми задължителен стаж след 3 курс

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Завършването ми в Икономически университет- Варна, би ми дало възможност за добра реализация в България, също така и да се реализирам в областта, която изучавам.

10. Вашето пожелание към Икономически университет – Варна?
Амбиции за развитие и вяра в собствените си възможности!

 

Сектор "Управление на проекти", юни 2017 г.