Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Свилен Красимиров Пашов

Специалност и курс на обучение:

Корпоративен бизнес и управление (курс 5)

Водеща катедра: Индустриален бизнес

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на конференция, семинар или др.научен форум

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
Живея и работя в град Варна съответно трябваше да избера и университет в този град. Имах желание да уча икономическа, а не инженерна специалност. Работя в индустриално предприятие и логично бе да избера специалност „Икономика на индустрията“ в Икономически университет - Варна.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завършил съм средното си образование в Техникум по корабостроене и корабоплаване (Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“) в град Варна.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получих в Икономически университет - Варна напълно отговарят на моите очаквания. Основните ми интереси са в областта на оперативното управление на производството и организацията на труда. Считам, че дисциплините, изучавани в тази специалност успешно надградиха знанията, натрупани в практиката в продължение на 20 години.

4. Освен конкретни знания и умения в съответната професионалната област, с какво Ви помага това, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Контактите ми с младите хора в университета ме върнаха много години назад. Освен това в катедра „Индустриален бизнес“ има невероятни преподаватели с много добра теоретична подготовка и богат практически опит.

5. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Не членувам в студентски клубове и организации може би защото не се вписвам в рамката на средно статистически студент, а освен това работа и редовно обучение отнемат по 18-20 часа в денонощието.

6. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?
• Участие в семинари по системи за управление ISO 9001: 2008;
• Участие в семинари по система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

7. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ - Варна? Кои са по-важните от тях?
Печелил съм стипендия за отличен успех по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

8. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
Работя в „Мауер локинг системс“ ООД град Варна. Стаж – да, но какъв по-добър стаж от 20 години професионален опит.

9. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Възнамерявам да продължа образованието с придобиване на магистърска степен, специалност „Корпоративен бизнес и управление“ при ИУ - Варна, а защо не и образователнo-научна степен „доктор“.
Придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ дава възможност за кариерно развитие, което при мен вече е реалност.

10. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Гордея се, че съм възпитаник на Икономически университет – Варна. Считам, че съм част от университета, от академичната среда и се надявам сътрудничеството ни да продължи и в бъдеще.

11. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Изграждането на платформата за сътрудничество между университет и бизнес улеснява връзката между студентите и представителите на бизнеса, и им предоставя възможност за успешна професионална реализация.

 

Студентски съвет, юли 2015 г.