Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Наталия Димова Иванова

Специалност и курс на обучение:

Аграрна икономика (курс 4)

Водеща катедра: Аграрна икономика

Форма на изява:

  • най-висок успех (от съответната специалност, за съответния курс на обучение)
  • отлично представяне на олимпиада, състезание и др.
  • участие в проект (значим принос, препоръка от ръководител проект)

1. Как избрахте Икономически университет – Варна като образователна институция? А специалността, в която се обучавате?
За мен обучението в Икономически университет – Варна е една сбъдната мечта. Аз съм от гр. Варна и още като дете знаех, че това е университетът, в който ще продължа образованието си. Специалността избрах, водена от интерес към земеделието в страната ни и сега след четири години съм убедена, че съм направила правилния избор.

2. С какъв профил е завършеното от Вас средно образование (СОУ, професионална или профилирана гимназия)?
Завърших средното си образование в СОУ „Гео Милев“, гр. Варна.

3. В каква степен знанията и уменията, които получавате по време на обучението си по специалността, отговарят на Вашите предварителни очаквания?
Знанията и уменията, които получавам в Икономически университет - Варна до голяма степен отговарят на моите очаквания. Смятам, че е необходимо академичните институции в България да бъдат по-гъвкави и уважавам, и ценя усилията, които полага университетът да следва динамиката на заобикалящата ни среда.

4. Членувате ли в студентски клубове и организации? В коя (кои)? Какви са ползите от подобно членство за професионалната реализация на студентите?
Липсата на свободно време не ми позволи да членувам в студентски клубове и организации, за което искрено съжалявам.

5. Участвали ли сте в изследователски проекти? От какъв характер са те и каква е Вашата позиция по тях?

  • Участие в семинар по проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“;
  • Участие в семинар по проект „Конкурентоспособност на селските райони в България“.

6. Печелили ли сте награди, стипендии или отличия по време на обучението си в ИУ - Варна? Кои са по-важните от тях?

  • Участие в Преглед на студентската научна дейност – първо място;
  • Представяне на бизнес проект пред „Национална служба за съвети в земеделието“;
  • Стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
  • Стипендии по ПМС 90.

7. Работите ли? Къде? Били ли сте на стаж по време на обучението си в университета? В коя организация и на каква позиция?
След трети курс кандидатствах по Програмата за студентски стажове в държавната администрация. Стажът ми премина в Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ към Община Варна. В момента работя на длъжност „Експерт здравословни и безопасни условия на труд“ във варненска фирма.

8. Какви са Вашите планове след завършване на висше образование в ИУ - Варна? А Вашето мнение за възможността за професионална реализация след дипломиране в България?
Възнамерявам да продължа образованието с придобиване на магистърска степен, специалност „Аграрен бизнес“.

9. Гордеете ли се, че сте студент в Икономически университет – Варна?
Гордея се, че съм възпитаничка на Икономически университет – Варна. За някои може да прозвучи пресилено, за други не, но завършилите студенти трябва се гордеят с ИУ - Варна. Това е университет, който не спира да инвестира в развитието и бъдещето на своите студенти.

10. Какво е Вашето мнение за UEBN и нейната полезност за професионалната реализация на студентите в университета?
Чрез изграждането на платформата за сътрудничество между университет и бизнес се дава възможност за установяване на връзка между студентите и бизнеса. Това несъмнено е предпоставка за по-бърза професионална реализация на настоящи и бивши студенти, и е ключов фактор за бъдещите студенти в ИУ - Варна.

 

Студентски съвет, юни 2015 г.