Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

VII СОУ "Найден Геров", гр. Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Общообразователно (СОУ) СОУ

Продължителност на курса на обучение: VII СОУ "Найден Геров" обучава ученици от I до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://7souvarna.com/

Кратка история на VІІ СОУ "Найден Геров"

 

През есента на 1964 година в нова и модерна сграда започват своя летопис две учебни заведения – 23-то основно училище с директор Д. Шинева и 24-то основно училище с директор А. Стаменков.

През есента на 1975 г. двете основни училища с обединяват в VII ЕСПУ „Морис Торез” с директор Ел. Нинова.

Същностна черта в работата на новосформирания учителски колектив са новаторство и творчество.

От 1977 го 1990 година директор на училището е Петко Маринов. Неговото компетентното ръководство превръща училището във водеща в града – като базово училище се експериментират различни учебни програми, въвежда се разширено чуждоезиково обучение.

От 1990 година директор на училището е Ани Николова, добре познаваща проблемите на училището от работата си като заместник-директор. На 22.05. 1991 година, с решение на Общински съвет – гр. Варна, училището е преименувано на VII СОУ „Найден Геров”. Открива се чуждоезиково обучение от I клас и разширено чуждоезиково обучение по специален учебен план след VII клас. След 1999 г. директори на училището са Елена Недялкова и Стоянка Костова.

Днес училището се ръководи от Мария Нестерова.