Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин", гр.Варна

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано СОУ

Продължителност на курса на обучение: Осигурява чуждоезиково обучение на ученици от I до XII клас

Населено място: Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.8souvarna.com/index.html

ПЪРВОТО ВАРНЕНСКО УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО И ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ I КЛАС И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ II КЛАС ПРИЕМА ПЪРВИТЕ СИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 1974 Г. В ГОДИНИТЕ КАТЕГОРИЧНО СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА.
8 СОУПЧЕ е единствено в страната езиково училище от І до ХІІ клас, което работи по пилотен учебен план от 2003г. одобрен от Министерството на образованието, чийто автори са Кристалина Ставрева, Светомира Петрова и Рада Дюлева, даващ стабилно общо и профилирано езиково образование. Общо образование – усвояване от учениците на теоретични познания и практически умения, осигуряващи ценностна система, която гарантира: активна позиция на ученика по отношения на знанията; самостоятелна творческа дейност; готовност за приспособяване към промените в социалните условия; готовност да бъдат носители на традиционните добродетели на българина. Профилирано езиково обучение – формиране на лингвистична, комуникативна и социо-културна компетентност по два чужди езика. Изучаването на трети чужд език цели усвояване на рецептивни умения.
Руският език е приоритет, със съхранени традиции в обучението през годините и присъства в учебния план от I до XII клас. Усвояването от всеки ученик на минимум три чужди езика, регламентирано в курса на обучение, е единствено за регион Варна и осигурява оптимални възможности за развитие (учениците са носители на отличия в регионални и международни олимпиади и състезания), както и за успешна бъдеща реализация. Училище - база по руски език за Североизточна България.
Училище, в което функционира български филиал на Център за международно образование “Етносфера” , гр. Москва. Компютърно обучение – изучаване и използване на компютъра като инструмент за работа, творчество и средство за комуникация с хора от целия свят. Оборудвани са три учебни компютърни кабинета и мултимедиен кабинет с интерактивна дъска. Използва се и пълен Интернет достъп, тясно свързан с технологиите на обучение по останалите предмети и международни проекти. Предметът “Информационни технологии” се изучава като IV-ти профилиращ предмет в гимназиалния етап на обучение. Всеки учител разполага с преносим компютър, а за всяка класна стая има мултимедиен проектор.
Нашите преподаватели са добри, защото обичат това, което преподават и тези, на които преподават. Квалификацията, възрастовата структура, степента на интегрираност на състава и психолого-педагогическата му мотивираност са подходящи за провеждането на образователен процес с измерима ефективност и резултатност.
Създадени са работещи връзки със Съвет на Европа; Консулства на Русия, Украйна, Полша и Почетно консулство на Франция и Германия във Варна; Френски културен институт към Посолство на Франция в София; Посолството на Република Италия в София; Британски съвет в България; Национална агенция СОКРАТ; висши учебни заведения в България, Русия, САЩ. Дейностите са в синхрон по отношение на реализиране на регионални, национални и международни проекти в области: образователни иновации, гражданско образование, европейска култура, международно сътрудничество.
Завършилите VІІІ СОУПЧЕ “Ал. С. Пушкин”, гр. Варна получават диплома за завършено средно образование с езиков профил. Профилиращата рускоезикова подготовка осигурява възможността учениците да продължат образованието си без изпит по езика в Московската академия на труда и социалните отношения. В училището се провеждат изпити за получаване на международен сертификат за ниво на владеене на руски език и изпитите за владеене на английски език на Британския съвет. Училището издава свидетелство за приравнителен изпит по чужд език.