Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Силистра

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://portal-silistra.net/pgsuau/index.php

ПГСУАУ e утвърдена и водеща държавна професионална гимназия в област Силистра. Обучава ученици за структуроопределящи отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови програми – Първа, Втора и Трета степен на квалификация.

Професионалната гимназия е най-голямото професионално училище на тери-торията на регион Силистра. Член е на Международната асоциация по ресторантьорство и хотелиерство.

Във всички специалности се изучават като първи и втори чужд език английски, немски, френски и руски език. Традиция на училището е ежегодно да изпълнява държавния план - прием. Принос за това е и умението на училищното ръководство да предлага атрактивни специалности с разширено чуждоезиково обучение в съответствие с потребностите на региона.