Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

МГ"Атанас Радев", гр. Ямбол

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Профилирано Профилирана гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Ямбол

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://mgyambol.com/

Началото на обучението в училището е поставено през учебната 1971/72 година. Тогава в Ямбол, със заповед на министъра на народната просвета, е открита математическа гимназия, която трябва да спомогне за затвърдяване на успехите на ямболските математици, а наред с това и за осъществяването на реформата в образователната ни система.
Гимназията е наречена на името на руския математик Николай Лобачевски.
В началото се провежда обучение в VIII, IX и Х клас.
По-късно обучението обхваща класовете от VIII-ми до XI-ти.
Новото училище няма собствена материална база, използва основно реконструираната сграда на ПГ "Васил Левски". Цялата ямболска общественост се стреми да помогне на новото учебно заведение. До края на календарната 1971 година гимназията получава 3000 лева за учебно-технически средства и 1000 лева за специализирана литература. С подарените от отдел "Народна просвета" 7 електронно-сметачни машини "Елка" започва обзавеждането на кабинет по изчислителна техника, обзавеждат се кабинети по физика и химия.
От 1990 г. гимназията носи името на една от най-ярките и самобитни фигури в историята на българското математическо образование – Атанас Радев.
От учебната 2004/2005г. в МГ „Атанас Радев” започва обучението и на ученици от V клас.
В момента в гимназията се обучават 32 паралелки ученици от V до ХІІ клас.