Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев", гр.Свищов

Вид на училището (според вида на училищната подготовка): Професионално Професионална гимназия

Продължителност на курса на обучение: обучават се ученици от VIII до XII клас

Населено място: Свищов

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.dtg-svishtov.com/

ДТГ е училище, което успешно реализира своята обществена мисия, свързана с пълноценното предаване и усвояване на адаптирания социален опит. Младежите опознават своите силни страни и трайни интереси и получават мотивация за работа. Избират дейност за свободното време. Анализират своите компетентности и ги усъвършенстват. Подобряват представянето си в урочната работа и отношенията си с учителите. Участват в състезания, олимпиади, конкурси. Правят хармоничен преход към ВУЗ. Осъществяват правилен избор на професия и на работно място за практическо обучение.
В гимназията е създаден Център за кариерно ориентиране и предприемачество /ЦКОП/, който постига своите цели чрез работа в Оперативни екипи:

1. Професионално/кариерно ориентиране на ученици от ДТГ;
2. Обучение и възпитание в предприемачество;
3. Партньорство с работодатели;
4. Развиване на социално-културни интереси; /извънкласни дейности/;

ЦКОП осъществява информационна, консултантска и организационна дейност за:

- подкрепа и насърчаване на личностното и обществено развитие на младите хора;
- отчитане на индивидуалните потребности и развитие на заложбите;
- организиране на свободното време;
- обучение в предприемачество;
- практическо обучение в реална работна среда;
- развитие на доброволчеството;
- стимулиране на междукултурен и международен диалог;
- стимулиране на активно участие на младежите в семейния бизнес;
- повишаване на гражданската активност.