Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Национален институт на правосъдието

Седалище на организацията: София 1000 ул. Екзарх Йосиф № 14

Уебсайт: http://www.nij.bg/

Националният институт на правосъдието (НИП) е публична институция за обучение на кадрите в съдебната система.
Институтът функционира от 1 януари 2004 г. Той се изгражда на основата на Центъра за обучение на магистрати, неправителствена организация, създадена през 1999 г.
Действащата нормативна уредба на НИП се съдържа в Глава 11 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.) и в Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието (обн., ДВ, бр. 76 от 21.09.2007 г.).

Основната цел на Националния институт на правосъдието е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, както и събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функциите на Европейски документационен център.

Националният институт на правосъдието е самостоятелно юридическо лице, но се намира във функционална връзка с Висшия съдебен съвет и с Министерството на правосъдието. Финансирането на института се осъществява от бюджета на съдебната власт и от международни и други програми.
Националният институт на правосъдието се ръководи от Управителен съвет. Членовете на Управителния съвет (УС) се излъчват от Висшия съдебен съвет (петима представители) и Министерство на правосъдието (двама представители). Членовете на УС на НИП имат петгодишен мандат. Председател на Управителния съвет по право е председателят на Върховния касационен съд.