Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Институт на дипломираните Експерт-счетоводители в България

Уебсайт: http://www.ides.bg/

Независимият финансов одит е съществувал в България официално от 1931 г. до 1948 г. в лицето на институцията на заклетите експерт-счетоводители. Създаден е със Закона за Институт на заклетите експерт-счетоводители, публикуван в Държавен вестник - бр. 11 от 17 април 1931 г.
През 1932 година е разработен, приет и публикуван в Държавен вестник (бр.197 от 30 ноември 1932 г.) Правилник за прилагане на Закона за Института на заклетите експерт-счетоводители.

Съгласно този закон Институтът е бил под контрола на Министерството на финансите.
Членове на Института са могли да стават лица на възраст над 30 години и с висше образование по стопански, правни, математически и финансови науки и 6 годишна служба на длъжности, изискващи солидна счетоводна подготовка или средно търговско образование и също такъв по характер стаж, но 10 години, да не са осъждани и лишени от права и да са български граждани. Кандидатите са полагали изпит за доказване на професионалната си подготовка.
Заклетите експерт-счетоводители са били включвани към контролните съвети на акционерните дружества, но в не повече от три дружества. Териториално са били прикрепвани и като вещи лица при съответните съдилища.
В началото на всяка година на териториално ниво са били обявявани всички действащи в момента заклети експерт-счетоводители, а общият списък е бил публикуван в Държавен вестник.
Заклетите експерт-счетоводители са били длъжни да дават безпристрастно становище по отчетите, защитавайки интересите на всички потребители.