Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие-България"

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Фондация

Седалище на организацията: София, ул. Бигла №6, ет. 1

Уебсайт: http://