Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА)

Правен статут на организацията (или правен статут на ЮЛ, към което е уччредена НПО): Асоциация

Осъществявани услуги: организация с нестопанска цел, която координира дейността на съществуващите Сиско академии в България

Седалище на организацията: София

Направления на сътрудничество с ИУ-Варна: Предлага на студенти обучение по програмата "Сиско Мрежова Академия"

Уебсайт: http://bana-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=114

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) e организация с нестопанска цел на всички Сиско академии и заинтересовани лица и организации в България. Тя е главно звено за свръзка на академиите и работи в защита на техните интереси, оказва подкрепа за повишаване на ефективността им, хармонизира учебните им програми и стимулира обучението по информационни и комуникационни технологии в страната.