Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Клуб "Търговия"

Основни дейности: Осъществяване и поддържане на ефективна връзка „Студенти-Преподаватели-Бизнес”

Териториален обхват на дейността: регионален

Седалище на студентския клуб/организацията: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" 77

Държава: България

Брой членуващи студенти: 28

Брой членуващи студенти от ИУ – Варна: 28

Направления на сътрудничество: Организиране на събития.

Уебсайт: http://

Клубът организира и провежда дискусии, публични лекции, семинари, конференции и кръгли маси с представители на бизнеса и практиката от областта на търговията. Той съдейства за участието в проекти с научно-изследователски и практико-приложен характер. Подпомага студентите при техните контакти с органи на централната и местната власт, търговски предприятия и институции с цел придобиване на практически опит и професионална реализация.