Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Национално представителство на студентските съвети в Република България

Основни дейности: Защита на правата и интересите на студентите и докторантите

Териториален обхват на дейността: национален

Седалище на студентския клуб/организацията: гр. София, пл. "Народно събрание" №10

Държава: България

Брой членуващи студенти: 100

Брой членуващи студенти от ИУ – Варна: 3

Направления на сътрудничество: Съвместни проекти и инициативи със Студентски съвет към ИУ - Варна

Уебсайт: http://www.npss.bg/

Националното представителство на студентските съвети в Република България е учредено през месец март 2000 г. в град Свищов в изпълнение на чл. 73а от Закона за висшето образование.

НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите и се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети от всички висши училища в България. Работата на НПСС се администрира от приет през 2000 година и актуализиран през февруари 2005 г. и 2008 г. “Правилник за дейността, организацията и структурата”.

От създаването си Националното представителство на студентските съвети се стреми да изгради активни свои структури във всички ВУ в страната, като на последното Общо събрание през месец март т.г. присъстваха представители на 50 висши училища.

НПСС има за главна цел утвърждаването на студентските съвети като основни и значими партньори на ръководствата на висшите училища в стремежа им за развиване на качествено европейско образование с висока степен на практическа насоченост. В тази връзка организацията работи за повишаване качеството на обучение, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.

Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в страната, и в частност с Министерството на образованието и науката, Парламентарните комисии по образование и наука и за младежта и спорта, Министерство на физическото възпитание и спорта, Националната агенция за оценка и акредитация, Съвета на ректорите и др.

Целта е позицията на студентската общност да бъде заявявана ясно и категорично при различните форми на дебат в обществото по проблемите наакадемизма.