Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Студентски съвет

Основни дейности: Защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в ИУ - Варна. Организиране на конкурси, конференции, турнири, семинари и форуми.

Териториален обхват на дейността: регионален

Седалище на студентския клуб/организацията: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" 77

Държава: България

Брой членуващи студенти: 33

Брой членуващи студенти от ИУ – Варна: 33

Направления на сътрудничество: Подпомагане цялостната дейност на ИУ - Варна.

Уебсайт: http://ss-varna.org/

Судентски съвет при Икономически университет - Варна (ИУ - Варна) е основен орган за защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Икономически университет - Варна.

Студентски съвет създава вътрешната си организация и осъществява функциите и правомощията си въз основа на чл. 72 и чл. 73 от Закона за висшето образование и съгласно разпоредбите на приет Правилник за организацията и дейността му.

Основните цели, които Студентски съвет си поставя, са:

1. развиване и утвърждаване на активното студентско самоуправление на университетско, регионално и национално ниво;

2. тясно и диалогично сътрудничество с Академичното ръководство на университета с оглед на координирането и адаптирането на цялата административно-управленска политика към интересите на студентската общност в Икономически университет - Варна;

3. водене на последователна политика, насочена към усъвършенстване на контактите между бизнеса и студентите;

4. водене на последователна политика, свързана с подобряването на социално-битовите условия на студентите, обучаващи се в ИУ - Варна;

5. прозрачност и публичност на дейността на организацията.