Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Административен съд Варна

Правен статут на организацията: Едноличен търговец (ЕТ)

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.admcourt-varna.com/site/viewpage.php?page_id=14

Административен съд -Варна започна работа в началото на март 2007г. и е вторият по големина от новосъздадените 28 административни съдилища в Бълагария, създадени по правилата на Административно-процесуалния кодекс

Административен съд - Варна осъществява съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

Административен съд - Варна разглежда жалби и протести срещу актове на областния управител, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.