Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Граве България Животозастраховане ЕАД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Застрахователно дружество

Седалище на организацията: София 1612, бул. Цар Борис ІІІ №1, ет. 5

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.grawe.bg/bg/index.htm

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г. Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД .