Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Виберг проджектс ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Маркетинг/Реклама/ПР, Търговия, Услуги

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

    Уебсайт: http://