Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Зърнени храни – гр.Силистра АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: селско стопанство

Седалище на организацията: гр. Силистра

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: .

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.zarnenihrani-ss.bg/bg

Фейсбук страница: .

Зърнени храни – гр.Силистра”АД е търговско дружество с основен предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни и варива, производство на селскостопанска продукция и посадъчен материал, търговия с горива и смазочни материали. Фирмата е наследник на държавното предприятие „Зърнени храни” ЕАД.

Следвайки целите си за увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността, през 1999 година бе закупена зърнобазата в гр.Варна, бяха разширени и обновени съществуващите складовите бази, за да отговарят на европейските стандарти. Ежегодно се увеличава делът на осъществяваните сделки за износ на зърно, като търговски партньори са едни от най-крупните международни фирми в бранша.

„Зърнени храни – гр.Силистра”АД участва в пилотния проект на ACDI / VOCA – Bulgaria за създаване на лицензирани публични складове за зърно на територията на България. Лицензирани са 4 публични склада с общ складов капацитет 61500 тона.

Част от дейността е свързана с производството на зърнени култури. За целта е създадена фирма „Черногор Агро” ООД, която е регистриран земеделски производител. Занимава се с производство на традиционните за региона зърнени култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. Арендова около 20 000 дка земеделска земя в землищата на Силистренска област. За обработване на земята и отглеждане на зърнените култури, дружеството разполага със собствена, а също и наема земеделска техника и външни механизирани услуги.

Централният офис на фирмата се намира в гр.Силистра – център на един от най-големите зърнопроизводителни райони в България. Дружеството разполага с 4 зърнобази на територията на Силистренска област и една в гр.Варна, непосредствено до Варненското пристанище, с общ складов капацитет 150 000 тона. Складовите вместимости включват стоманобетонни силози, метални силозни клетки – система ЛИПП, плоски складове и двойни и единични метални навеси. Складовите бази са оборудвани с модерна специализирана техника – системи за вентилация, уреди за дистанционен термоконтрол, зърнопочистващи машини, пневмотранспортьори. Зърнобазите в гр.Варна, гр.Дулово и гр.Алфатар разполагат и със зърносушилни, които при необходимост могат да подсигурят изсушаването и запазването на зърното в добър търговски вид. Входящият, изходящият и технологичният контрол на зърното в складовете се осъществява от пет лаборатории, оборудвани с модерни експресни апарати и всички необходими уреди за цялостно окачествяване на зърно, които се обслужват от квалифициран персонал.