Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Агроспектър ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Аграрен сектор, производство на земеделска продукция: пшеница, царевица, слънчоглед

Седалище на организацията: гр. Каварна, ул. Добротица № 59

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ...

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://

 

АГРОСПЕКТЪР ООД обработва и реализира своята продукция върху собствени, арендувани или наети земи.
Основната дейност на АГРОСПЕКТЪР ООД се развива в гр.Каварна,
АГРОСПЕКТЪР ООД произвежда висококачествени зърнени, технически и фуражни култури, като:
· Пшеница
· Царевица
· Слънчоглед
Обработването на земеделските площи се осъществява с модерна селскостопанска техника, транспортно звено и обслужването им в собствени складови бази.
АГРОСПЕКТЪР ООД разполага с екип от квалифицирани служители, които се занимават изцяло с отглеждането и обработването на селскостопанската продукция.

АГРОСПЕКТЪР ООД стопанисва 56 000 дка земя и получава годишен приход над 6 млн. лева. През последните години стопаните прибират от декар от 800 до 1000 кг царевица, 600 кг пшеница, 260 – 270 кг слънчоглед.