Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Вени ЕООД

Правен статут на организацията: Едноличен търговец (ЕТ)

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Строителство

Седалище на организацията: Добрич

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ..

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://

Строителство на промишлени и граждански обекти, реконструкция на сгради и изграждане на инженерна инфраструктура.