Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Уникредит Булбанк АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Финансов сектор

Седалище на организацията: София

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ..

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm

Групата има банкова дейност в 17 държави в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света. UniCredit е пазарен лидер в ЦИЕ и една от 28-те обявени за системно значими банки в света - Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIB).

УниКредит Булбанк е сред водещите български банки, обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.